Vedtægter for Mollerup kultur og forsamlingshus.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Mollerup kultur og forsamlingshus. Foreningens hjemsted er Mollerup by 8830 Tjele.

2. Formål. Foreningens formål er at erhverve, eje, drive og bevare forsamlingshuset i Mollerup til: Dansk folkeligt oplysningsarbejde i kredsen ved foredrag, kursus og foreningssammenkomster, samt udleje ejendommens selskabslokaler til familiesammenkomster m.v.

3. Medlemskreds. Som medlemmer i foreningen optages husstande og personer over 21 år (med dansk indfødsret) og boende i foreningens naturlige opland.

4. Kontingent. Medlemskab af foreningen forudsætter at der betales et årligt kontingent følgende kalenderåret og fastsat af generalforsamlingen. Manglende kontingentbetaling betyder ophør af medlemskab og tab af stemmeret og rettigheder over for foreningen.

5. Hæftelse. For eventuelt gæld hæfter kun foreningens aktiver.

Ejendommen kan ikke belånes uden generalforsamlingens godkendelse.

6. Rettigheder. Alle medlemmer har ret til at leje og benytte foreningens lokaler.

7. Pligter. Alle medlemmer skal i det omfang, det er muligt, ved personligt arbejde deltage i vedligeholdelse af ejendommen.

8. Husorden. Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningen og bestemmer, hvilke møder der skal afholdes, samt fastsætter regler for udleje og benyttelse af lokalerne. Bestyrelsen forestår udlejning af lokaler og bestemmer hvilket vederlag der skal erlægges. Bestyrelsens medlemmer påser, at foreningens arrangementer forløber sømmeligt. Bestyrelsen er berettiget til at gøre udleje betinget af, at der ansættes opsyn, der skal følge bestyrelsens anvisninger. Bestyrelsen er berettiget til, at opkræve et depositum, til dækning af manglende rengøring, samt evt. skader ved udleje.

9. Generalforsamling. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar måned.

Ordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Revideret årsregnskab.
4. Kontingent.
5. Forslag.
6. Valg af bestyrelse og suppleant.
7. Valg af revisorer.
8. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen eller ¼ af medlemmerne kræver det. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at der er stillet krav herom, og bestyrelsen er forpligtet til at forestå indkaldelsen.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel, enten i den lokale presse eller skriftlig til hvert enkelt medlem efter bestyrelsens skøn. Dette gælder også ekstraordinær generalforsamling.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftlig være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer, bortset fra vedtægtsændringer, der kræver ¾ flertal blandt de fremmødte medlemmer, og forslag om foreningens opløsning, der kræver 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 24 dages mellemrum; den ene generalforsamling skal være ordinær, og forslag på denne vedtages ved skriftlig afstemning med mindst ¾ af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling skal forslaget vedtages ved simpelt flertal.

Et medlem kan give skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Ingen kan repræsentere mere end 2 ved fuldmagt.
På generalforsamlingen haves kun en stemme pr medlemskab (kontingent).

Samtlige vedtagelser ved såvel generalforsamlinger som bestyrelsesmøder indføres i en forhandlingsprotokol, der hver gang underskrives af de mødte bestyrelsesmedlemmer og ved generalforsamlinger desuden af dirigenten.

10. Bestyrelsen. Generalforsamlingen vælger blandt medlemmerne en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer som vælges for 2 år med henholdsvis 3 og 4 medlemmer.
Genvalg kan finde sted, men ingen er forpligtet til at modtage genvalg de efterfølgende 2 år.
Bestyrelsen konstituerer sig med mindst en formand, næstformand og kasserer.

Generalforsamlingen vælger desuden 1 suppleant til bestyrelsen og 2 revisorer.
Suppleant vælges for 1 år ad gangen, revisorer skiftevis for 2 år ad gangen

Bestyrelsen kan udpege en person til at føre tilsyn med foreningens ejendom.

Bestyrelsen tegner og forpligter foreningen og kan lade fortage normale reparationer af ejendommen, og berettiget til at indsamle bidrag til forbedring og vedligeholdelse af lokaler m.m.

Med ansvar overfor generalforsamlingen bestemmer bestyrelsen i øvrigt selv sin forretningsorden.

11. Regnskab. Regnskabsåret er kalenderåret.

12. Opløsning. I tilfælde af beslutning om opløsning af foreningen kan der indkaldes bistand til opgørelse af foreningens ejendom.

Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, skal foreningens seneste bestyrelse sørge for at eventuelle overskydende midler anvendes til kulturelle aktiviteter i lokalsamfundet eller til områdets forskønnelse.

31 januar 2000