Personen tv. er søn af lærer Johan Jensen, som kom til at betyde så meget i Mollerup, men også som sognerådsformand (1898 – 1929) i Ørum-Viskum¬Vejrum kommune. Sønnen tv. blev lærer i Tapdrup (1915 – 1954) Han er født som den ældste søn 17. maj 1889. Drengen i midten er formentlig en sønnesøn, men th. ser vi Johan Jensen, som er beskrevet i afsnittet om Mollerup forsamlingshus.

Beboerne i Mollerup / Hulbæk har altid været “et stolt folk “, som har vist initiativ og selvstændighed. Mollerup har taget det nye til sig.
Det er karakteristisk, at Mollerup får mejeri i 1888,- 30 år før, der bygges mejeri i Ørum, Jeg har desværre ikke navne på enkeltpersoner eller familier, som har været foregangsmænd, men Jeg tager næppe fejl, når jeg tænker på nogen af de familier, som har været toneangivende indtil vor egen tid. Det er altid betænkelig at nævne navne, fordi Jeg let kunne glemme en familie, der også burde nævnes i taknemlighed, men jeg vover det!.
Når jeg ser i de protokoller, som nu er tilgængelige, så dukker navne som: Schaksen, Kjeldsen, Mads Christensen, Lade Overgaard, Johan Jensen og sikkert flere, som burde være nævnt. f. eks. den store familie Andreasen og ligeledes Frandsen.
Den ældste protokol fra forsamlingshuset begynder i 1915, men det er helt tydeligt, at der har været en endnu ældre protokol, idet forsamlingshuset er bygget i 1888. Der er for mig ingen tvivl om, at det er disse familier og generationen før dem, der har været foregangsmænd i Mollerup/ Hulbæk.

Der har sikkert også været nogle karle, der har været på højskole, og når de er kommet hjem har de omsat ny viden i bedre jorddrift og bedre kvæghold. Måske har anlægningen af den nye vej Viborg – Randers i 1850’erne også haft stor betydning. Uden en ordentlig infrastruktur er der mange ting, der ikke lykkes eller prøves.
Som nævnt i indledningen foran i bogen går der en religiøs vækkelse over Danmark i 1800-årene. Den kommer i flere bølger; især i den sidste del af århundredet udmønter denne vækkelse sig i praktiske gøremål. Hos Indre Mission betød vækkelsen også meget, men når man fra Indre Mission sendte deres unge på højskole, så var det meget ofte med det håb, at de unge måtte blive vakt eller omvendt. Mens den grundtvigske del af ungdommen kom på højskole og blev vakt til dåd, til at blive dygtigere til at være landmand f. eks. Jeg tænker igen på Grundtvigs begrundelse for at sige nej til at være i spidsen for den gudelige vækkelse. Han ville ikke være kristen på den måde, at man gik ind og lukkede døren efter sig og satte sig med bibelen i hånden og læste, nej døren skulle stå vidåben og bibelen og dens tanker om livet skulle ud i folket og gennemsyre arbejde og tankesæt.
Mollerup har haft sin skole. Den blev bygget i 1869, der hvor Herluf Lund nu har tømrervirksomhed, men i 1912 brændte skolen, og den blev så genopført, hvor den nu ligger
Helt i Mollerups ånd blev den bygget stor og flot, – den sagde sparto til alle andre skoler i kommunen. Men den store skole kom altså først i 1912. Til skolen fra 1869 kom der flere gode folk, men de blev hentet til andre skoler.
Det drejer sig om 6 forskellige lærere, men den 7: Johan Jensen blev i Mollerup og fik stor betydning. Han var lærer her fra 1884 – 1927. Han er født 3. december 1856 i Hørning ved Randers. Han var hjælpelærer i Ø skole, inden han kom til Mollerup. Fra 1898 – 1929 er han tillige sognerådsformand i Ørum- Vi skum- Vej rum kommune Han levede endnu 10 år og blev begravet på Ørum kirkegård den 16. oktober 1939. Han blev gift med en pige fra Vorning, Dorthea Marie Mikkelsen, sammen fik de 6 børn. Nr. 3 i flokken, Kirstine, blev gift med den landskendte lærer Niels Nielsen, Overlund. Denne var i en årrække (1944 – 1955) formand for Danmarks lærerforening.
Dette lille rids af Johan Jensens historie skyldes den store betydning for livet i Mollerup.

I Mollerup mødte han andre driftige mænd, medspillere, som allerede havde forberedt opførelse af Mollerup forsamlingshus.
I Mollerup ligger familien Kjeldsens gamle gård, Tinghøjgaard, nu ejes gården af Niels Olsen og hans familie. Men gården har navn efter det gamle tingsted, som lokale folk siger stadig kan anes i gårdens have. Andre siger, at tinghøjen skal findes længere østpå i nærheden af Kvorning skel. Her mødtes de stoute gårdmænd for at træffe beslutning om ting af fælles interesse.
Jeg har nævnt skolen, men her besluttedes også, hvornår kvæget skulle drives ad “fourten” ned i engene. Jeg vil tro, at ordet fourt har at gøre med ordet fort, som vi kender i forbindelse med en fæstning. Martin A, Hansen bruger ordet ” fourt ” i sin store bog ” Orm og Tyr ” netop i forbindelse med en beskyttet vej. Her på Tinghøjen har man vel også drøftet det ønskelige i at bygge mejeri, brugsforening og forsamlingshus. Selvom jorden har været gødet, og ånd og vilje var til stede, så kommer Johan Jensen til i rette tid og hjælper med at føre beslutningerne ud i livet.
Desværre har vi ikke den ældste protokol vedr. forsamlingshuset, men den ville uden tvivl rumme navnene på de familier, jeg har nævnt oven for. Der er en ejendommelig forskel på protokollerne fra Ørum forsamlingshus og så Mollerup forsamlingshus. Mens Ørum refererer fra generalforsamlinger _ selvfølgelig, så tager Ørum også alle bestyrelsesmøder med. Men Mollerup nøjes med at referere fra generalforsamlinger – og meget kortfattet, og ingen bestyrelsesmøder, det kommer først senere. Sådan er det i den første bog, men i den anden bog bliver der mere stof. Det er altså lettere at referere historien om Mollerup og mere kortfattet end samme historie fra Ørum.
Pastor emeritus Børge Engmarksgaard

_______________________________

1. Den 2. nov. 1915 afholdtes den årlige generalforsamling over Mollerup / Hulbæk Forsamlingsbygning.
Det vedtoges, at der ved afholdelse af foreningsmøder betales 2 kr. for forsamlingsstuen. Bryllupper 4 kr. Når salen lejes ud til dans 5 kr.
2. Der foretoges valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, valgt blev Mads Christensen, Mollerup, Anton Kjeldsen, Mollerup.
3. Rengøring af forsamlingsbygningen liciteredes bort fra l. nov. 1915 till. nov. 1916 til Niels Peter Andreasen, Mollerup for 25 kr.
4. Det vedtoges at anskaffe en ny Lampe til salen
sign.
Mads Christensen, Kristian Schaksen

Den 4. nov. 1916 afholdtes den årlige generalforsamling af selskabet Mollerup og Hulbæk forsamlingsbygning.
1. Regnskabet fremlagdes og godkendtes.
2. Der nedsættes et udvalg til at arbejde for at få en tilbygning til forsamlingshuset. Valgt blev Anton Kjeldsen, Christian Schaksen, Mads Christensen
3. Valg af bestyrelsesmedlemmer: valgt blev Niels P. Andreasen og Niels Chr. Nielsen’
4. Rengøring af forsamlingshuset liciteredes bort fra l. nov. 1916 til. nov. 1917 til Niels P. Andreasen for 35 kr.
Hvedebrødshandel og cigarhandel hører den til som har huset til rengøring.
sign.
Mads Christensen, Anton Kjeldsen, Niels Chr. Nielsen, N. P. Andreasen.

Onsdagen den 7. november 1917 afholdt aksiselskabet Mollerup og Hulbæk forsamlingshus sin årlige generalforsamling.
1. Regnskabet fremlagdes og godkendtes.
2. Valg af bestyrelse. Efter tur afgik Mads Christensen og Anton Kjeldsen i Mollerup og genvalgtes igen for næste 2 år.
3. Rengøring af forsamlingshuset liciteredes hen for næste år til N.P. Andreasen for 40 kr.
sign.
N. P. Andreasen, Mads Christensen, Anton Kjeldsen.

Fredag den 13. november 1918 afholdt aktieselskabet Mollerup / Hulbæk forsamlingshus sin årlige generalforsamling.
1 regnskabet fremlagdes og godkendtes.
2 Valg af bestyrelse. Efter tur afgik Niels P. Andreasen, Niels Chr.
Nielsen, Mollerup. Valgt blev Chr. Krogh, Hulbæk og Christian Schaksen, Mollerup for de næste 2 år.
3 Rengøringen af forsamlingshuset liciteredes hen for næste år til N. P. Andreasen for 40 kr.
4 Det vedtoges at forbyde al uanstændig dans.
sign.
Mollerup d. 13.nov. 1918 Mads Christensen, Anton Kjeldsen, N. P. Andreasen.

Mandagen den 17. november 1919 afholdt aktieselskabet Mollerup, . Hulbæk forsamlingshus sin årlige generalforsamling.
1 Regnskabet fremlagdes og godkendtes.
2 Valg af bestyrelse. Efter tur afgår Mads Christensen og Anton Kjeldsen” som genvalgtes for næste 2 år.
3 Rengøring af forsamlingshuset liciteredes hen for næste år til Edvard Bundgaard for 60 kr.
4 Det vedtoges at sammenkalde til extraordinær generalforsamling, til tegning af nye aktier.
Mollerup den 17. november 1919.
sign.
Chr. Krogh, Anton Kjeldsen, Mads Christensen

Lørdag den 20. nov. 1920 afholdt aktieselskabet Mollerup / Hulbæk forsamlingshus sin årlige generalforsamling.
1. Regnskabet fremlagdes og godkendtes.
2. Det vedtoges at tegne nye aktier i forsamlingshuset for dem, som ikke er aktionærer således:
Gårdmænd 5 aktier, bolsmænd 3 og husmænd 2. hver aktie på 10 kr., hvoraf halvdelen indbetales. Ikke.-aktionærer betaler et årligt bidrag på 5 kr. eller 50 ører for hver gang.
Bestyrelsen vedtog, at lejen af huset til næste år sattes til 20 kr. hver gang
3.Det vedtoges at lade ungdommen få huset til gymnastik på følgende betingelse:
De skal betale lys og vedligeholde huset.
4. Rengøringen af forsamlingshuset liciteredes for næste år til Mads Christensen, Mollerup, for 60 kr.
5. Valg af bestyrelse for næste år: Christian Krogh og Christian Schaksen genvalgtes.
sign.
Mads Christensen, Chr. Krogh, Chr. Schaksen, Anton Kjeldsen

Et billede fra den gamle skole, der blev bygget i 1869 og brændte i 1912. Lærer Johan Jensen ses bagest tv. Billedet er fra Ca. 1907 – 08. Så vidt jeg har kunnet læse historien om Mollerup skole kommer der først lærerinde i 1916, så damen yderst th. er muligvis Johan Jensens kone, Dorthea Marie f Mikkelsen fra Vorning

Tirsdag den 29. nov. 1921 afholdt aktieselskabet Mollerup / Hulbæk forsamlingshus sin årlige generalforsamling.
1. Regnskabet fremlagdes og godkendtes.
2. Valg af bestyrelse. Mads Christensen, Mollerup, og Anton Kjeldsen, Mollerup, genvalgtes.
3. Rengøring af forsamlingshuset fik Mads Christensen, Mollerup, til en pris af 60 kr. for et år.
4. Det vedtoges at lade ungdommen få huset til gymnastik på samme betingelse som sidste år. Dog pålægges det dem at få ribberne malet inden jul.
5. Gældsbeviset på 1000 kr. til Ørum sparekasse fornyes, samtlige aktiehavere hæfter sulidarisk for bestyrelsens underskrift på gældsbeviset.
sign.
Kristen Krogh, Anton Kjeldsen, Mads Christensen.

Fredag d. 1. december 1922 afholdt aktieselskabet Mollerup I Hulbæk forsamlingshus sin årlige generalforsamling.
1. Regnskabet fremlagdes og godkendtes
2. Valg af bestyrelse.
Som bestyrelse valgtes i stedet for Chr. Schaksen, snedker Chr. Pedersen, Mollerup, og for Chr. Krogh Anton Flarup, Hulbæk.
3 Rengøring af forsamlingshuset fik Mads Christensen, Mollerup, til 60 kr. for et år
Sign.
Chr. Krogh, Chr. Schaksen, Anton Kjeldsen, Mads Christensen.

Mandag d. 3. december 1923 afholder aktieselskabet Mollerup I Hulbæk
forsamlingshus sin årlige generalforsamling
1. Regnskabet fremlagdes og godkendtes
2. Det vedtoges på generalforsamlingen, at der skal betales 6 kr. og 4 kr. for alle møder. 4 kr. af den lille stue. Til begravelse betales 10 kr., men til et bryllup skal der betales 20 kr. og 30 kr. af ikke aktionærer.
3. Valg af bestyrelse: Som bestyrelse valgtes Anton Nielsen i stedet for Anton Cheldsen (Kjeldsen ?) Mads Christensen blev genvalgt.
4. Rengøring af salen fik Mads Christensen til 60 kr. for et år ..
Sign.
Kristian Pedersen, Mads Christensen, Anton Kjeldsen, Anton Flarup.

Mandag den 1. december 1924 afholdt A I S Mollerup & Hulbæk forsamlingshus sin årlige generalforsamling.
1. Formanden aflagde beretning om regnskabet, som godkendtes.
2. Anton Flarup og Kristian Pedersen genvalgtes.
3. Det vedtoges, at afholdsforeningen får salen til oplæsning imod at betale 4 kr. hver gang de holder forberedende oplæsning eller at salen får entreen ved et stykkes oplæsning. Overskuddet hensættes som bygge fond.
4. Gymnastikforeningen fik salen til gymnastik imod at betale lys og rengøringen. (rengøringen sættes til 15 kr.), samt betale eventuelle skade på salen og inventar.
5. Rengøringen af salen overdroges til Mads Kristensen for 75 kr.
Sign.
K. Pedersen, Mads Christensen.

Tirsdag den 8. december 1925 afholdt A I S Mollerup-Hulbæk forsamlingshus sin årlige generalforsamling.
1. Regnskabet fremlagdes og godkendtes.
2. Valg af bestyrelse: i stedet for Mads Christensen valgtes Sckak Bundgaard; i stedet for Anton Nielsen valgtes Martin Nielsen.
3. Gymnastikforeningen fik salen til gymnastik for betaling af lys og rengøring, som sættes til 15 kr.
4. Rengøring af salen overdroges til bestyrelsen at få liciteret hen på bedste måde.
Sign.
Mads Christensen, Kristian Pedersen, Anton Nielsen.

Fredagen den 18. december (1925) afholdt bestyrelsen møde, hvor indkom følgende tilbud på rengøringen af forsamlingshuset for dette regnskabsår:
Snedkerm. Christensen 90 kr.
Skomager Frandsen 80 kr.
Smedem. Nielsen 75 kr.
Rengøringen overdroges til smeden. M. Nielsen som lavestbydende til 75 kr.
Det vedtoges at holde pakkefest til fordel for forsamlingshuset 3. januar 1926 og tombola i marts samme år.
Sign.
smeden. Nielsen, Anton Flarup , snedker Pedersen, Sckak Bundgaard

Onsdagen d. 25. august (1926) afholdtes bestyrelsesmøde. Det vedtoges at få forsamlingshuset repareret og malet.
Der var indkommen 2 tilbud på malearbejde fra maler Alsen, Ørum, og maler Jensen, Hammershøj, henholdsvis 175 kr. og 215 kr.
Maler Alsen, Ørum, fik arbejdet.
sign.
Snedker Pedersen, Schak Bundgaard, smeden. Nielsen

Onsdagen den l. december (1926) afholdt Mollerup & Hulbæk forsamlingshus sin årlige generalforsamling.
1. Regnskabet fremlagdes og godkendtes
2. Til bestyrelsen genvalgtes Kristian Pedersen og nyvalgtes Thomas Brun.
3.(der er lidt kludder i nummereringen) Til at holde salen i orden antoges Martin Nielsen for en pris af 49 kr.
4. Fra pastor Holt forelå et andragende om nedsættelse af leje af salen.
Det vedtoges at nedsætte prisen for alle kirkelige møder til 5 kr.
5. Leje af samlingsstuen nedsættes til 3 kr.
Leje af huset til de unge sættes til 16 kr.
sign.
Schak Bundgaard, Kristian Pedersen, Martin Nielsen.

Mandag den 14. marts (1927) afholdtes bestyrelsesmøde i anledning af formandens bortrejse. I stedet for Schak Bundgaard valgtes gårdejer Tomas Bruun, Hulbæk, som formand.
sign.
Schak Bundgaard, Martin Nielsen, Kresten Pedersen.

Generalforsamling afholdtes 23. marts 1927 Til ordstyrer valgtes J.C. Andreasen
1. Formanden oplæste regnskabet som udviste en kassebeholdning på 23.80 kr .. Godkendtes
2. Til bestyrelsen valgtes Kr. Nygaard og Martin Nielsen
3. Til revisor valgtes Kr. Kjeldsen og J.C. Andreasen
4. Rengøringen af forsamlingshuset overdroges til smed Martin Nielsen for 50 kr. for et år.
5. Det vedtoges, at aktionærerne skal betale i årlig kontingent 2 kr. og ikke – aktionærer 4. kr., hvorved erholdes samme rettigheder som aktionærer.
Sign.
Smeden. Nielsen, K. Pedersen, Thomas Bruun.

Torsdagen den 26. november ( 1926 ) afholdtes bestyrelsesmøde. Til formand valgtes M. Nielsen, det vedtoges, at der skulle lægges nyt gulv i den lille samlingsstue inden jul.
Sign.
Chr. Nygaard, K. Pedersen, Thomas Bruun, Martin Nielsen.

Generalforsamling afholdtes den 30. nov. 1928
Formanden oplæste regnskabet som udviste en kassebeholdning på 240.53 kr. og restancer for 40 kr. Til ordstyrer valgtes Kr. Kjeldsen.
1. Regnskabet godkendtes
2. Af bestyrelsen afgik Th. Bruun, og Kr. Pedersen. Nyvalgt blev Jens Laustsen og Anton Flarup, genvalgt blev Kr. Pedersen.
3. Leje af borde og bænke fastsattes til henholdsvis 50 ører 25 ører til aktionærer og ligestillede, og det dobbelte for andre.
4. Rengøring af forsamlingshuset overdroges til Martin Nielsen for 38 kr. for et år.
5. Til revisor nyvalgtes Niels P. Overgaard
6. Under eventuelt fremkom henstilling om at reparere og udvide forsamlingshuset eller eventuelt bygge et nyt. Da der var stor stemning for sagen overlodes det til bestyrelsen at fremkomme med 2 udarbejdede forslag på både tilbygning og et nyt.
Sign.
Martin Nielsen, K. Pedersen, Thomas Bruun, Chr. Nygaard.

Onsdagen den 6. marts 1929 afholdt A / S Mollerup og Hulbæk forsamlingshus extra generalforsamling angående ombygning.
Det vedtoges med 26 stemmer mod 7 at opføre et nyt hus samt vedtoges det at tegne en ny liste til årsbidrag som kan give bestyrelsen oplysning Om der kan bygges på et sådant grundlag.
Sign.
Martin Nielsen, Anton Flarup, Chr. Nygaard, Jens Laustsen, K. Pedersen.

Onsdag den 13 marts 1929 afholdtes ekstraordinær generalforsamling angående udvidelse af forsamlingshuset. Kr. Kjeldsen valgtes til ordstyrer. Anton Flarup oplyste at ca. 35 havde tegnet sig for et årligt bidrag til et samlet beløb af ca. 210 kr. Bestyrelsen bemyndiges til at fortsætte når mindst 40 har tegnet sig for et årligt bidrag Samtidig søger bestyrelsen at få de gamle aktier lettet til fordel et nyt forsamlingshus. Anton Flarup oplyste, at en del beboere ville give et årligt bidrag, men ikke tage del i eventuelle underskud, Det vedtoges, at disse skal betale 2 kr. over de årlige grundtakster som er 4 – 6 – 8 kr. i 20 år. Ved bortrejse skal betales 30 – 40 – 50 kr. såfremt det ikke overføres til den nye ejer.
Sign.
Anton Flarup, Kristian Pedersen, Martin Nielsen, Jens Laustsen.

Onsdagen d.17. april (1929) afholdtes ekstraordinær generalforsamling angående udvidelse af forsamlingsbuset Til ordstyrer valgtes Kjeld Andersen.
Det oplystes at der var tegnet 42 til et nyt forsamlingshus. Anton Flarup oplyste, at Ørum sparekasse var villig til at yde et lån så stort som et nyt forsamlingshus ville koste; det årlige afdrag + rente vil blive 700 kr. Endvidere oplystes, at de tegnede bidragsydere til de fastsatte takster ville give 250 kr. årlig. Det vedtoges, at bestyrelsen arbejdede videre og indkaldte tilbud på opførelsen af et nyt forsamlingshus
sign.
Martin Nielsen Anton Flarup, Kristian Peder en, Chr. Nygaard, Jens Laustsen

Fra en dilletant forestilling i Mollerup forsamlingshus ca. 1957 Personerne er:
Birgit Flarup, Magdellene Østergaard, Niel’ Kristian Lund, Grethe Lang, Erik Eriksen, Ester Kirk, Vagn Aage Kjeldsen, en mejerist??, Helga Nielsen

 

Onsdag den 22. maj 1929 afholdtes ekstraordinær generalforsamling angående forsamlingshuset, Arkitekt Nielsen, Kjellerup gav oplysninger angående licitationen over nybygningen. Lavest bydende. var murer Durup og snedker Christensen, Mollerup Maler Wandt Ørum, blikkenslager Vinter, Hammershøj og installatør Rasmussen, Vejrum. Byggesummen blev:
Murerarbejdet 4.890,00 kr.
Tømrer og snedkerarbejdet 2.861,00 kr.
Blikkenslagerarbejdet 265,00 kr.
Malerarbejdet 315,00 kr.
Installation 290,00 kr.
Arkitekthonorar 250,00 kr.
Støbegods ?
I alt 8.871,00 kr.
Det vedtoges enstemmigt at lade forsamlingshuset ombygge til ovenstående beløb.
Arbejdet skal være færdig til den 15. oktober 1929
En byggeplads købtes af Kr. Kjeldsen til en pris af 300 kr.
Så er forsamlingshuset bygget, og nu skal nye priser indføres. Jeg undrer mig lidt over, at der ikke er omtalt en indvielsesfest, men den samme underen gav jeg også udtryk i. forbindelse med udvidelsen af Ørum forsamlingshus. Man har åbenbart ikke syntes, at en sådan ombygning var værd at fejre.
Den 23. december (1929 ) afholdtes ordinær generalforsamling. Til ordstyrer valgtes Mads Christensen og skriftfører P. Rasmussen.
1. Formanden oplæste regnskabet, som udviste et underskud på 66.87 kr. hvilket godkendtes.
2. Taksterne for udlejningen af forsamlingshuset. Ungdommen bl enten give 40 ører for hver deltager eller have 10 % af indkomsten
3. Bryllup med dans sættes til: 25 kr. for den første dag 50 % for den næste og 5 kr. pr. dag der forberedes
5 Bryllup uden dans samt begravelser koster 20 kr. Ikke-aktionærer giver yderligere 50 %. Lys og rengøring betales af lejeren både ved 1. og 2.
6 Møder og lignende i den store sal koster 8 kr.; den lille sal 4 kr. og 5 kr. hvis køkkenet benyttes.
7 Gymnastikforeningen giver årlig 10 kr., samt betaler lys og rengøring.
8 Kommunen skal give 25 kr. årlig for at benytte den store sal til gymnastik for skolebørnene
9 Den lille sal til søndagsskole koster 2 kr. pr. gang.
10 Af bestyrelsen afgår Kr. Nygaard og smed M. Nielsen. Nyvalgt blev Durup, Edv. Bundgaard, Martin Pedersen og Anton Pedersen
11 Til revisor genvalgtes musiker Andreassen.
12 Rengøringen overdroges til snedker Pedersen for 63 kr. for et år.
13. Eventuelt. Det overlodes til bestyrelsen at anskaffe de nødvendige Borde og bænke.
Sign.
Martin Nielsen, Chr. Nygaard, Anton Flarup, Jens Laustsen, Kristian Pedersen
Ved et samme aften afholdt bestyrelsesmøde blev Chr. Durup valgt til formand og Anton Flarup til kasserer.
Sign.
Chr. Durup, Anton Flarup, Martin Pedersen, Anton Pedersen, Jens Laustsen.

Den 29. december (1929) afholdtes bestyrelsesmøde for forsamlingshuset. Det bestemtes, at når der afholdes bal skal bestyrelsen sidde der i følgende orden: Anton Pedersen, Anton Flarup, Edvard Bundgaard, Jens Laustsen., Chr. Durup, Chr. Pedersen, og Martin Pedersen.
Der afholdtes licitation over manglende borde og bænke til den store sal.
Tømrer Chr. Christensen, Mollerup, blev lavestbydende med 375 kr. for 6 stk. borde på 5 alen, 3 stk. på 4½ alen, og 31tommer brede. 22 stk. bænke på 5alen, 6 stk. do på 4½ alen, 3 stk. do på 4 alen og 21 bukke til bordene, hvoraf 6 med bred ryg. Borde og bænke skal være færdige til 21. januar 1930
Sign.
Tømrer N. Chr. Christensen,/ Chr. Durup, Anton Flarup, Kristian Pedersen, Jens Laustsen, Martin Pedersen, Anton Pedersen

Fredag den 2. maj 1930 afholdtes bestyrelsesmøde for forsamlingshuset. Det bestemtes at afholde salonskydning i forsamlingshuset søndag den 11. maj kl. 2 om eftermiddagen, Bal om aftenen.
Det bestemtes at opsætte hylder i redskabsrummet 3 el. 4 stykker. Komfur røret flyttes ud i køkkenet, så rummet kan anvendes som spisekammer.
Sign.
Chr. Durup, Anton Pedersen, Martin Pedersen, Kristian Pedersen, Anton Flarup, Edv, Bundgaard, Jens Laustsen.

Onsdag den 10. september 1930 afholdtes bestyrelsesmøde for forsamlingshuset.
Det vedtoges at søge afholdsbevilling (jeg vil tro, at der skulle stå alkoholbevilling)til forsamlingshuset, og der underskrives andragende til politimesteren. Det vedtoges at afholde høstfest i forsamlingshuset lørdag d. 27. september (1930)
Sign.
Chr. Durup, Jens Laustsen, K. Pedersen, Anton Flarup , Martin Pedersen, Anton Pedersen.

Den 21. november 1930 afholdtes bestyrelsesmøde for forsamlingshuset hos Jens Laustsen i Hulbæk. Det reviderede regnskab blev gennemgået, og regler for rengøringen, samt vært til forsamlingshuset for næste år vedtoges. Generalforsamlingen bestemtes til først i december.
Sign.
Chr. Durup, Anton Flarup, Kristian Pedersen, Martin Pedersen, Anton Pedersen, Jens Laustsen.

Den 10./ 12 – 1930 afholdtes ordinært generalforsamling. Til ordstyrer valgtes Kj. Andersen og skriftfører P. Rasmussen.
1. Formanden oplæste regnskabet som udviste en indtægt på 2.387.20 kr. Udgiften 2.036.53 kr. Kassebeholdningen 350,67 kr. Restancer 54,00 kr. Indtegnet bidrag 256,00 kr. Regnskabet vedtoges.
2. Udlejningstaksteme forblev uforandrede.
3. Gymnastikforeningen skal give 25 kr. årlig iberegnet lys.
4. Til bestyrelsen valgtes N. P. Jakobsen, N. P. Andreasen, og Aksel Nielsen
5. Til revisor genvalgtes N. P. Overgaard
6. Vært i forsamlingshuset antages af bestyrelsen sammen med ungdomsforeningens bestyrelse.
7. Det vedtoges, at der ikke modtages frivillige bidrag til forsamlingshuset, men at enhver skal give 1 kr. ekstra hver gang de kommer til forsamlingshusets fester o.l. Juletræet for skolebørnene er gratis for enhver.
sign.
Anton Flarup, Martin Pedersen, Anton Pedersen, Jens Laustsen, Kristian Pedersen, Chr. Durup.

Den 11. december 1930 afholdtes bestyrelsesmøde samt licitation over rengøringen af forsamlingshuset samt vært for et år. Der indkom kun tilbud fra Martin Andreasen på 65 kr. som vært og for renholdelsen efter de bestemte regler.
Sign.
Chr. Durup, Martin Pedersen, smed N. Andreasen, Anton Pedersen, Aksel Nielsen, Edvard Jensen, Jacob Schaksen, J. Saaby, B. Jacobsen, Aage Madsen Som vært har Martin Andreasen underskrevet. ( Jeg synes, at J. Saaby, B. Jacobsen og Aage Madsen kommer ind og underskriver uden at være valgt)?!

Mandag den 12. januar 1931 afholdes bestyrelsesmøde hos Martin Pedersen angående takst for danseskole for børn. Det vedtoges, at danselæreren skal give 75 kr. lys og rengøring iberegnet. Det bestemtes at arbejde for at forsamlingshuset lader afholde fælleslæsning, hvis der kan findes folk, som vil læse. Angående danseskolens afdansningsbal for børnene betales ikke ekstra, hvis det bliver kuns for forældrene. Hvis der afholdes danseskole for ungdommen betales der 75 kr. + 25 %.
Sign.
Chr. Durup, Edv. Jensen, smed N. Andreasen, Martin Pedersen, Niels P. Jakobsen, Anton Pedersen, Aksel Nielsen.

Den 17. maj 1931 afholdes bestyrelsesmøde i forsamlingshuset. Det vedtoges at lade forsamlingshuset male, alt træ, vinduer og døre samt vægene fra listen til gulvet i store og lille sal oliemales, fra listen og ovenud kalkes, arbejdet udføres i juni måned. (jeg overlader til læseren selv at tyde referatet!)
Bestyrelsen søger akord med en maler. Den 7. juni lader forsamlingshuset holde salonskydning fra kl. 2 eftermiddag, om aftenen bal Der males i køkken og baggang også.
Sign.
Chr, Durup, Anton Pedersen, Niels P. Jakobsen, Edv. Bundgaard, smed N. Andreasen, Aksel Nielsen.

Den 22. maj 1931 afholdes bestyrelsesmøde i forsamlingshuset. Malerarbejdet akkorderedes hen til malerm. Wandt, Ørum, for en pris af 200 kr. og påbegyndes lige efter 22. juni i år.
Sign.
Chr. Durup, Niels P. Jakobsen, Aksel Nielsen, Martin Pedersen, E. Vandt.

Den 20. september 1931afholdes bestyrelsesmøde for forsamlingshuset.
Det opkrævede beløb på bidrags listerne blev indbetalt og resten opkræves inden regnskabet slutter .. Det bestemtes at holde høstfest for de ældre lørdag den 26. september 1931 kl. 8 aften. ( Det er første gang, at ordet “ældre” bruges)
Sign.
Chr. Durup, Martin Pedersen, Anton Pedersen, Niels P. Jakobsen, smed N. Andreasen, Aksel Nielsen.

Den 2. december 1931 afholdtes bestyrelsesmøde for forsamlingshuset. Regnskabet for 1930 – 31 blev gennemgået. Generalforsamlingen bestemtes til mandag aften den 7. ds. Kl. 7.
Sign.
Chr. Durup, Aksel Nielsen, Edv. Bundgaard, Anton Pedersen, Niels P. Jakobsen, Martin Pedersen, N. P. Andreasen.

Den 7. dec. 1931 afholdtes ordinær generalforsamling. Til ordstyrer valgtes musiker Andreasen og til skriftfører P. Rasmussen.
1. Formanden oplæste regnskabet som udviste en kassebeholdning på 414,21 kr. Restancer 93,50 kr .. Indestående i sparekassen 24.23 kr. Restgælden = 9.601.15 kr. + 340 kr. godkendtes
2. Udlejningstakster: Kommunen skal fremtidig betale 35 kr. årlig for skolebørnenes gymnastik. Gymnastikforeningen bibeholder de gamle takster, dog skal de selv feje salen efter endt øvelse Lejerne af forsamlingshuset skal fremtidig ikke gøre salen ren efter endt brug. Taksten for ungdomsforeningen forbliver uforandret.
3. Til formand valgtes P. Rasmussen. Til bestyrelsen valgtes Laust Thomsen, Jens Kr. Andersen, Alf(red) Pedersen.
4. Til revisor genvalgtes J. C. Andreasen
5. Værtsspørgsmålet forblev uforandret, dog skal den som har rengøringen også fyre, når det påkræves
6. Bestyrelsen er pligtig at møde 2 mand ved alle ungdomsforeningens baller.
Sign.
Chr. Durup, Niels P. Jakobsen, Martin Pedersen, N.P. Andreasen.

Den 10. decbr. 1931 afholdtes bestyrelsesmøde for forsamlingshuset med licitation og rengøring og antagelse af vært for 1 år. Martin Andreasens tilbud på 85 kr. blev antaget.
sign.
P. P. Rasmussen, N. P. Andreasen, Aksel Nielsen, Jens Chr. Andersen, Alfred Pedersen, L. Thomsen, Kristen Christensen, Marius Frandsen, Ingvard Flarup., Viggo Nauntoft, Aage Sørensen, Som vært Martin Andreasen. ( Igen optræder nogle navne, som ikke er valgt til bestyrelsen (endnu))

Der forelå forespørgsel fra musiker J. C. Andreasen om prisen for den store sal i 15 aftener til danseskole for ungdommen Det bestemtes at forlange 4 kr. pr. aften for indtil 35 deltagere og 5 kr. pr. aften fra 35 til 50 deltagere og 6 kr. pr. aften for over 50 ‘.
Sign.
P. C. Rasmussen, Alfred Pedersen” Jens Chr. Andersen, N. P. Andreasen, Aksel Nielsen, L. Thomsen.

Den 24. august 1932 afholdtes bestyrelsesmøde. Der nedsattes et udvalg på 3 medlemmer (Jens Kr. Andersen, N. P. Jakobsen, og Aksel Nielsen) til at ordne høstfesten, som afholdes lørdag den 27. ds.
sign.
N. P. Andreasen, L. Thomsen, A. Pedersen, Jens Chr. Andersen. Aksel Nielsen, Niels P. Jakobsen, P.c. Rasmussen.

Onsdag d. 7. dec. 1932 holdt forsamlingshuset generalforsamling. Til ordstyrer valgtes Durup.
Formanden, mejeribestyrer, P. Rasmussen, oplæste regnskabet, som godkendtes.
Taksterne fastsattes uforandret. Af bestyrelsen afgår Aksel Nielsen, N. P. Andreasen og N. P. Jakobsen. Valgt blev Jesper Jensen, Anton Nielsen, og Niels Schaksen.
Til revisor i stedet for N. Overgaard, valgtes Magnus Larsen. Der førtes en forhandling om takstspørgsmålet med hensyn til ungdomsforeningens baller. Det vedtoges at fortsætte uforandret.
Rengøringen for næste år overtoges af Marius Kristensen for en pris af 35 kr., samtidig er han antaget som vært ved ungdomsforeningens sammenkomster.
Sign.
Som vært: M. Kristensen
P. P. Rasmussen, L. Thomsen, Helmer Clausen, Magnus Christensen, Jens Chr. Andersen, Anton Nielsen, Alfred. Pedersen.

d. 12/2 – (1933) afholdtes bestyrelsesmøde. Der forelå begæring fra ungdomsforeningen om at få forsamlingshuset til fælleslæsning for en fast pris af 50 kr. Bestyrelsen vedtog at de fastsatte takster skal holdes medmindre de vil læse til fordel for forsamlingshuset.
Sign.
P. Rasmussen, Alfred Pedersen, Jesper Jensen, Anton Nielsen, Niels Schaksen, Jens Chr. Andersen.

Den 11. juni 1933 afholdtes bestyrelsesmøde.
Det vedtoges at søge samarbejde med selskabet til forsamlingshusenes rette brug.
Der nedsattes et udvalg på 4 medlemmer til at arrangere en salonskydning, valgt blev Laust Thomsen, Alfred. Pedersen, Jens Kr. Andersen, Jesper Jensen. Det bestemtes at lade vindueskarmene male udvendig.
Sign.
P. P. Rasmussen, L. Thomsen, Alfr. Pedersen, Jens Chr. Andersen, Niels Schaksen, Jesper Jensen, Anton Nielsen.

Den 13./ 8 – 1933 afholdtes bestyrelsesmøde i forsamlingshuset angående høstfesten. Der nedsattes et udvalg bestående af: Jens Kr. Andersen, Laust Thomsen, Anton Nielsen og Jesper Jensen til at forestå samme. Det foresloges at forsøge at få pens. lærer Jensen, til at holde et foredrag.
Høstfesten afholdes d. 26. aug.
Sign.
P. P. Rasmussen, Alfred Pedersen, Jesper Jensen, Anton Nielsen, Jens Chr Andersen, L. Thomsen, Niels Schaksen.

Lørdag den 25. november. 1933 afholdtes generalforsamling for forsamlingshuset:
l. Formanden, mejeribestyrer P. Rasmussen oplæste regnskabet, der balancerede med 1819, 59 kr.
Regnskabet godkendtes
14 Bestyrelsen har rettet henvendelse til Ørum sparekasse om at lade restlånet 9.085 kr. gå ud på 36 år og indstillede dette til generalforsamlingens vedtagelse. Det vedtoges. Generalforsamlingen vedtog endvidere at nedsætte bidragene til det halve for året 1934, og at bidraget fremtidig fastsættes for et år ad gangen ved den ordinære generalforsamling. Eventuelle nye interessenter kan optages uden indskud indtil næste ordinære generalforsamling.
15 Henvendelse fra “Sammenslutningen af forsamlingshuse på Viborgegnen ” om at blive medlem fremlagdes.
16 I stedet for P. P. Rasmussen, valgtes uddeler Johansen til formand. 17 Til bestyrelsen valgtes: I stedet for Jens Chr. Andersen valgtes A.
P. Frandsen, I stedet for Laust Thomsen valgtes Chr. Christensen Skovvang. I stedet for Alfr. Pedersen valgtes Alfred. Østergaard
18 Til revisor genvalgtes J. Chr. Andreasen
Sign
P. P. Rasmussen, Anton Nielsen, Niels Schaksen, Jens Chr. Andersen, Alfred Pedersen, L. Thomsen.

Mandag den 11. december 1933 afholdtes bestyrelsesmøde. Som vært antoges Marius Christensen, Mollerup. Han skal yde 21 kr. for et år.
Sign.
Som vært Marius Christensen
Ingemann Larsen, Holger Christensen, Christen Laustsen

Det vedtoges at spørge Chr. Durup, om han ville sætte skorstenen om uden vederlag, så den bliver lovlig. Ellers skal den jo laves for salens regning. Arbejdet skal udføres snarest.
Sign.
Chr. Christensen, Niels Schaksen, Jesper Jensen, Anton Nielsen” Alfred Østergaard, Anders P. Frandsen, Johs. Johansen.

Torsdag den 30. august 1934 afholdtes bestyrelsesmøde angående høstfesten. Der nedsattes et udvalg bestående af: Anton Nielsen, Jesper Jensen, Niels Schaksen og A. P. Frandsen til at forestå samme. Høstfesten afholdes lørdag den 15. september
Sign
Johs. Johansen, A.P. Frandsen, Jesper Jensen, Anton Nielsen, Niels Schaksen, A. Østergaard.

Den 17.1 12-1934 ordinær generalforsamling for forsamlingshuset.
F ormanden, uddeler Johansen, bød velkommen. Til ordstyrer valgtes Durup.
1. Regnskabet oplæstes, det udviste en balancesum på 1694.34 kr. og en kassebeholdning på 96,42 kr. Restgælden: 8824.75 kr.
2. Medlemsbidragene sattes uforandret.
3. Til bestyrelsen nyvalgtes snedker Pedersen, Valdemar Madsen og J ens P. Andersen
4. Til revisor genvalgtes Magnus Larsen.
5. Eventuelt: Der var fremkommen forespørgsel fra Kr. Overgaard, Mollerup, om ikke prisen for afholdelse af missionsuge kunne nedsættes. Det vedtoges, at det skal være uforandret. På forslag af Magnus Larsen vedtoges det, at der til næste ord. generalforsamling skal afholdes selskabelig sammenkomst for medlemmerne
sign.
Johs. Johansen, Anders P. Frandsen, Chr. Christensen, Alfred Østergaard, Niels Schaksen, Jesper Jensen.

Torsdag den 21. december afholdtes bestyrelsesmøde. J. Chr. Andersen forbliver som vært for 1935. Han skal give forsamlingshuset 20 kr. for 1935. (Det ser ud som om det giver penge at være vært. Det hænger vel sammen med, at værten må sælge brød og kaffe evt. cigarer) Der skal indkøbes 2 kubikmeter perlegrus som lægges omkring forsamlingshuset. Det vedtoges at indhente tilbud på opførsel af en scene. Værten er pligtig til at slukke lyset og låse dørene, når dansen er slut
Sign.
Som vært: Jens Chr. Andersen, Martin Sørensen Aage Sørensen, Herbert
Christensen (??)
Johs. Johansen, Jens P. Andersen, Chr. Christensen, Valdemar Madsen,
Anders Peter Frandsen, Kristian Pedersen, Alfred Østergaard.

Den 21. januar 1935 afholdtes bestyrelsesmøde; der var enighed om at anskaffe en scene til forsamlingshuset til en pris af ca. 100 kr.
Lejen af scenen, når den benyttes i Mollerup forsamlingshus, blev fastsat til 10 kr.
sign.
Johs. Johansen Jens P. Andersen, A. P. Frandsen, Chr. Christensen,
Valdemar Madsen Alfred Østergaard

Søndag den l. september ( 1935 ) afholdtes bestyrelsesmøde angående høstfesten. Til at ordne festen valgte hr. Pedersen, Det foresloges at fa lærer Jensen til at holde et foredrag. Høstfesten afholde d. 7.
september.
sign.
Johs. Johansen Jens P. Andersen Kristian Pedersen, Valdemar Madsen,
Anders P. Frandsen, C hr. Christensen.

Søndag den 10. november (1935) afholdtes bestyrelsesmøde angående generalforsamling om bestemtes til at afholdes lørdag den 16. november med selskabelig sammenkomst til at ordne festen valgtes
Alfred Østergaard og Chr. Christensen Skovvang.
sign
Alfred Østergaard, Johs. Johansen, Anders P. Frandsen Valdemar
Madsen

Den 16/11 1935 afholdtes ord. generalforsamling. Formanden, uddeler Johansen, bød velkommen. Til ordstyrer valgtes Durup. .
l. Regnskabet oplæstes. Kassebeholdningen er 35,15 kr. Restgælden: 8562.75 kr. Indestående i Ørum sparekasse 640,13 kr. Regnskabet godkendtes.
2. Bidragene til forsamlingshuset forbliver uforandret.
3. Til formand nyvalgtes Edv. Bundgaard
4. Til bestyrelsen nyvalgtes gartner Kirkebæk, N. Kr. Madsen og N. Fr. Vognsen.
5. Til revisor genvalgte. J. Chr. Andreasen.
6. Eventuelt. Formanden oplæste en skrivelse fra Anton Pedersen hvori ban begærede udmeldelse af forsamling huset. Det overlodes til bestyrelsen at ordne denne sag.
Bestemmelsen om, at et medlem ved evt. salg af sin ejendom skal overdrage sine forpligtelser til den nye ejer slettedes.
Sign.
Jobs. Johansen, Alfred Østergaard, Chr. Christensen, K. Pedersen Valdemar Madsen, Jens P. Andersen, Anders P. Frandsen.

De flg. billeder er fra Kirstine og Aage Brixens sølvbryllup d. 8/2 1949 (Mange vil sikkert kunne kende flere på billederne).

Tirsdag den 19. november 1935 afholdtes bestyrelsesmøde. Det vedtoges at antage Jens Kr. Andersen som vært på samme betingelser som sidste år. Formanden foreslog at vælge en kasserer. Gartner Kirkebæk blev valgt; det vedtoges ligeledes at anskaffe nye gardiner. Det pålægges værten den forpligtelse at slukke lyset og lukke dørene, når dansen er forbi.
Sign;
Edv. Bundgaard, Valdemar Madsen, Niels Kirkebæk, Kristian Pedersen,
Niels Vognsen, Niels Chr. Madsen.

Torsdag den 11. juni 1936 afholdtes bestyrelsesmøde. Det bestemtes at kalke salen. Endvidere vedtoges at male vinduer og døre udvendig.
Sign.
Valdemar Madsen, Niels Chr. Madsen, Niels Vognsen, Niels Kirkebæk,
Jens P. Andersen, Edv. Bundgaard, Kristian Pedersen.

Onsdag den 2. september 1936 afholdtes bestyrelsesmøde angående høstfesten, til at ordne festen valgtes Edvard Bundgaard, gartner Kirkebæk og Kristian Pedersen,. Festen bestemmes til 5 /9.
Sign.
Edv. Bundgaard, N. Kirkebæk, Kristian Pedersen, Jens P. Andersen,
Valdemar Madsen

Lørdag den 14. november 1936 afholdtes generalforsamling
1. Kassereren, Kirkebæk, oplæste regnskabet, som udviste en kassebeholdning på 110,65 kr. Regnskabet godkendtes
2. Til bestyrelsesmedlemmer nyvalgtes N. P. Jakobsen, Niels Hermansen, J ens Andersen
3. Som revisor genvalgtes Magnus Larsen
4. Eventuelt: Anton Nielsen fremførte, at han ønskede afholdt skriftlig licitation over rengøring og værtsspørgsmålet hver gang. Bestyrelsen har fremtidig ret til at vælge mellem tilbuddene. Det vedtoges
Sign.
Gartner Kirkebæk, Niels Fr. Vognsen, Niels Chr. Madsen, Valdemar Madsen” Jens P. Andersen.

Onsdag d. 2. december 1936 afholdtes bestyrelsesmøde hos Edvard Bundgaard. Til vært og rengøring antoges Jens Chr. Andersen for en pris af 15 kr. for et år. Det vedtoges at købe 30 stk. dessert tallerkner. Det vedtoges at holde en ekstra generalforsamling angående opførelse af en kælder samt medlemmernes pligter overfor forsamlingshuset. Generalforsamlingen afholdes torsdag den 10. december 1936 kl. 8 (om aftenen)..
Sign.
N. Chr. Hermansen, Edv. Bundgaard, gartner Kirkebæk, Niels Chr. Madsen, Niels Fr. Vognsen, Niels P. Jakobsen, Jens Chr. Andersen

Torsdag den 10. december 1936 afholdtes ekstraordinær generalforsamling.
Formanden bød velkommen. Til ordstyrer valgtes Durup. Bestyrelsen anbefalede at lade indrette kælder i forsamlingshuset.
Det vedtoges at lade indrette et kælder under redskabsrummet med nedgang i det nuværende pissior, som indrettes andetsteds.
Formanden indledede en forhandling om medlemmernes forpligtelser over for forsamlingshuset med hensyn til at betale den årlige kontingent som interessent. Det vedtoges, at bestyrelsen undersøger, om nogen har nægtet at betale sit kontingent.
Sign.
Edv. Bundgaard, Niels P. Jakobsen, Niels Chr. Madsen, Niels Vognsen, gartner Kirkebæk, N. Chr. Hermansen, Jens Chr. Andersen.

Torsdag den 17.1 12.- 36. Bestyrelsen (holdt ) møde hos Niels Hermansen.
Der var indkommen tilbud på opførelse af en kælder fra snedker Kristensen på 225 kr. og fra Anton Nielsen 140 kr. Disse tilbud antoges. Arbejdet skal være færdig til l.ste februar 1937.
Sign.
Edv, Bundgaard, Niels Chr. Madsen, Niels P. Jakobsen, Niels Fr. Vognsen, gartner Kirkebæk, Jens Chr. Andersen, N. Chr. Hermansen.

Onsdag d. 10 / 3 – 1937
Bestyrelsesmøde afholdtes hos gartner Kirkebæk. Det vedtoges at lade afholde et fælles kaffebord for dilettanterne samt bestyrelsesmedlemmerne til lørdag aften d. 15/ 3 1937 kl. 8 Jens Andersen skal lave kaffen til 1. kr. pr. kuvert.
sign.
Edv. Bundgaard, N. Chr. Hermansen, J ens Chr. Andersen, gartner Kirkebæk.

Bestyrelsesmøde afholdtes hos N. P. Jakobsen, den 15 / 5 – 37. Medlemsbidrag afleveredes til kassereren; der var indkommet i alt 156 kr. Det vedtoges at lade V.C laves med oplukke.
sign.
Edvard Bundgaard, N. Chr. Hermansen, Niels P. Jakobsen, Niels Vognsen, Jens Chr. Andersen, gartner Kirkebæk, Niels Chr. Madsen

Bestyrelsesmøde afholdtes den 11 / 11 – 1937 hos Edvard Bundgaard. Regnskabet blev gennemgået. Dagsordning blev lavet; det vedtoges at afholde sædvanligt sammenkomst med bal.
Sign.
Gartner Kirkebæk, Edv. Bundgaard, Niels P. Jakobsen, Niels Chr.
Madsen, Jens Chr. Andersen, Niels Vognsen.

Lørdag d. 13 / 11 – 37 afholdtes ord. Generalforsamling. Form. bød velkommen. Til ordstyrer valgtes Durup. Skriftfører P. Rasmussen.
1. Regnskabet oplæstes. Kassebeholdning 121.18 kr. Restgælden: 8039.75 kr. Restance ca. 100 kr godkendtes.
2. Til bestyrelsen nyvalgtes Schak Schaksen (formanden), Ole Linnet, Henrik Søndergaard, og Laust Kr. Jensen.
3. Til revisor genvalgtes J. Chr. Andreasen
4. Angående høstfestens afholdelse overlodes det til bestyrelsen.
5. Medlemskontingentets størrelse overlodes til bestyrelsen ( evt. extra opkrævning)
Sign.
Edv. Bundgaard, gartner Kirkebæk, Jens Chr. Andersen, Niels Vognsen

Torsdagen den 18 / 11 -37 afholdtes bestyrelsesmøde hos Schak Schaksen. Til kasserer valgtes Niels Hermansen.
Det vedtoges at udsætte licitationen på rengøring af forsamlingshuset til på fredagen den 26. november. Næste møde afholdes lørdag den 27. november hos Henrik Søndergaard.
Sign.
Schak Schaksen, Niels P. Jakobsen, Henrik Søndergaard, Ole Linnet, N. Chr. Hermansen, Jens Chr. Andersen.

Bestyrelsesmøde afholdtes hos Henrik Søndergaard, Mollerup, lørdag d. 27. 11.-1937
Til rengøring af forsamlingshuset og vært antoges Martin Andreasen. Han skal gøre det gratis ..
Sign.
Ole Linnet, Laust Kr. Jensen, Niels P. Jakobsen, N. Chr. Hermansen, Henrik Søndergaard, Schak Schaksen .

Bestyrelsesmøde afholdtes hos Laust Christian, Mollerup, tirsdagen d. 22/2 1938. Det vedtoges at afholde maskebal (??) søndagen d. 6. marts med to præmier til herre og to til damer.
Det vedtoges, at gymnastikforeningen skal betale 15 kr. i leje af forsamlingshuset til folkedanserne.
Sign.
N. Chr. Hermansen, Niels P. Jakobsen, Schak Schaksen Ole Linnet. Henrik Søndergaard, Laust Kr. Jensen.

Torsdagen d. 28-4-38 afholdtes bestyrelsesmøde hos Niels Hermansen. Det vedtoges, at kommunen skal betale mindst kommuneskatten i leje af forsamlingshuset til gymnastik til børnene. Det vedtoges at lade forsamlingshuset kalke i sommer.
Sign.
Niels P. Jakobsen, Henrik Søndergaard, Laust Kr. Jensen, Ole Linnet, Schak Schaksen, Niels Chr. Hermansen.

Bestyrelsesmøde afholdtes hos Ole Linnet tirsdag d. 20. sept. 1938.
Det vedtoges at lade danselærer Mogensen, Randers, leje forsamlingshuset til danse kele for en pris af 8 kr. pr. gang eller 1.50 kr. pr. deltager.
Sign.
Ole Linnet, Schak Schaksen, Niel P. Jakobsen, N. Chr. Hermansen.
Henrik Søndergaard.

Lørdagen d. 15./ 10. (1938 ) afholdtes bestyrelsesmøde hos Martin Andreasen.
Det vedtoges at afholde andespil med offentlig dans d. 30.- 10.
Sign,
Schak Schaksen, Henrik Søndergaard, N. Chr. Hermansen. Niels P. Jakobsen, Laust Kr. Jensen, Ole Linnet.

Lørdagen d. 19.- 11 ( 1938 ) afholdte bestyrelsesmøde hos Niels P. Jakobsen.
Det vedtoges, at afholde generalforsamling lørdagen den 26.-11- med bal for medlemmerne med husstand.
Sign.
Ole Linnet, Lau t kr. Jensen Niels P. Jakob en, Schak Schaksen, N. Chr,
Hermansen.

Lørdag d. 26. nov. 1938 afholdtes generalforsamling. Formanden bød velkommen. Til ordstyrer valgtes Anton Flarup.
Kassereren oplæste regnskabet, der udviste en kassebeholdning på 135.77 kr. Restgælden 7778,25 kr. Formuen d. 25/11-38 : 429.05 kr.
– godkendtes.
Til bestyret en nyvalgtes Kjeld Kjeldsen Laust Thomsen og Simon Nielsen.
Til revisor nyvalgtes Ant. Flarup. Det overledes til bestyrelsen at tage bestemmelse om hvorvidt der skal være dans efter generalforsamlingen.
Gymnastikforeningen skal betale 10 kr. årlig såfremt der afholdes
folkedans efter gymnastik.
Sign.
Schak Schaksen, N. Chr, Hermansen. N. P. Jakobsen, Ole Linnet, Laust Kr. Jensen.

Lørdagen den 3. december (1938) afholdtes bestyrelsesmøde hos Schak Schaksen.
Det vedtoges at antage Martin Andreasen som vært mod at betale 20 kr. til forsamlingshuset. Som kasserer valgtes Kjeld Kjeldsen. Mejeribestyrer P. Rasmussen har skænket en flagstang til
forsamlingshuset, som Simon Nielsen har lovet at sti Ile op så snart som mulig.
sign.
L. Thomsen Simon Nielsen, Laust Kr. Jensen, Kjeld Kjeldsen, Henrik Søndergaard, Schak Schaksen

Torsdagen den 10.. marts 1939 afholdtes bestyrelsesmøde ved Henrik Søndergaard.
Det vedtoges at lade den store al kalke, og gulvet ferniseres midt i april måned.
Det vedtoges at anskaffe et flag til forsamlingshuset. Og et par meter perlegrus til at ligge uden omkring huset..
Husmandsforeningen skal betale 93 kr. i leje af forsamling huset til dilettanten,
sign.
Henrik Søndergaard Simon Nielsen Ole Linnet, Schak Schaksen. Lørdagen den ] 5.- 4- (1939) afholdtes bestyrelsesmøde hos Kjeld Kjeldsen.
Anton Nielsen skal kalke den store al for en pris af 35 kr.
Sign.
Schak Schaksen, Henrik Søndergaard, Simon Nielsen Laust Kr. Jensen, L. Thomsen, Kjeld Kjeldsen

Lørdagen den 24. juni (1939) afholdtes bestyrelsesmøde hos Laust Thomsen.
Det vedtoges at lade den store sal male efter bestemmelserne. Maler Alsen, Ørum fik arbejdet til en pris af 235 kr. Det vedtoges at afholde præmie salon skydning søndagen d. 9. juli (39) med offentlig bal om aftenen.
sign
Ole Linnet, L. Thomsen Kjeld Kjeldsen, Simon Nielsen, Schak Schaksen.

Lørdagen den 16-9 1939 afholdtes bestyrelsesmøde hos Martin Andreasen
Det vedtoges at afholde høstfest lørdagen den 23. september. Eventuelt med foredrag, såfremt der kan fåes en taler. Såfremt der ingen tilslutning er til festen holdes der ingen.
Sign.
Schak Schaksen, Simon Nielsen, Ole Linnet, Laust Kr. Jensen, Kjeld Kjeldsen, L. Thomsen, Henrik Søndergaard.

Lørdagen den 7. oktober (1939) afholdtes bestyrelsesmøde hos Laust Kristian.
Det bestemtes at afholde andespil den 14. oktober med offentlig bal om aftenen.
Sign.
Schak Schaksen, Laust Kr. Jensen, Kjeld Kjeldsen, Ole Linnet, Simon Nielsen, Henrik Søndergaard

Torsdagen d. 9.november (1939) afholdtes bestyrelsesmøde hos Ole Linnet.
Det vedtoges at afholde generalforsamling den 18. november med sædvanligt sammenkomst for aktionærerne. Dagsordenen til generalforsamlingen d. 18. november:
1. Regnskabet fremlægges
2. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer
3. Hvad skal kommunen give i leje af forsamlingshuset til gymnastikken til børnene.
4. Eventuelt
Sign.
Ole Linnet, Schak Schaksen, Laust Kr. Jensen, Henrik Søndergaard, Kjeld Kjeldsen, L. Thomsen, Simon Nielsen.

Den 18/11 1939 afholdtes generalforsamling. Til ordstyrer valgtes J. Chr. Andreasen. Kjeld Kjeldsen oplæste regnskabet, der udviste en kassebeholdning på 116,74 kr. Indestående i Ørum sparekasse 134,20 kr. Restgælden er 7576,75 kr. Udestående fordringer 33,50 kr. Regnskabet godkendtes.
Til formand nyvalgtes Magnus Larsen. Til bestyrelsen nyvalgtes P.Frandsen, Jakob Schaksen og Martin Pedersen. Til revisor nyvalgtes Niels Hermansen,
Kommunens leje af salen til gymnastik for skolebørnene skal være lig med salens kommuneskat.
Efter generalforsamlingen er der gratis dans for medlemmer med husstand.
Sign.
Schak Schaksen, Kjeld Kjeldsen, Simon Nielsen, Ole Linnet, Henrik Søndergaard, L. Thomsen

Onsdag den 29. november (1939) afholdtes bestyrelsesmøde hos Magnus Larsen.
Som vært antoges Martin Andreasen mod at betale 25 kr. til forsamlingshuset.
Sign.
Magnus Larsen, Anders P. Frandsen, Jakob Schaksen, L. Thomsen, Simon Nielsen, Martin Pedersen, Kjeld Kjeldsen

Tirsdag den 2. april (1940) afholdtes bestyrelsesmøde hos Laust Thomsen.
Afholdelse af fest udsattes til senere. (hvilken fest?). Martin Petersen og Kjeldsen var fraværende.
Sign.
Magnus Larsen, L. Thomsen, Jakob Schaksen, Anders P. Frandsen, Simon Nielsen

Mandag d. 24. juni (1940) afholdtes bestyrelsesmøde hos Kjeld Kjeldsen. Næste møde hos P. Frandsen. ( ingen beslutninger. Er det Danmarks besættelse, der har lammet bestyrelsen?)
Sign.
Magnus Larsen, L. Thomsen, Martin Pedersen, Simon Nielsen, Anders P. Frandsen, Kjeld Kjeldsen

Fredag den 27.-9.- (1940) afholdtes bestyrelsesmøde hos P. Frandsen; angående høstfesten skal der udsendes tegningslister. Til festudvalg valgtes L. Thomsen, Jacob Schaksen, Simon Nielsen,
Sign.
Magnus Larsen, Anders P. Frandsen, Martin Pedersen, Kjeld Kjeldsen
Mandag den 4. november (1940) afholdtes bestyrelsesmøde hos M. Andreasen.
Det vedtoges at afholde andespil lørdag den 9. november. Festudvalg består af følgende (bestyrelsen). Der skal købe 1 gås, 2 kransekager, l flæskesteg l kg. Smør 6 ænder.
Generalforsamling skal være den 20. november.
sign
Magnus Larsen, Simon Nielsen, Martin Pedersen, Jakob Schaksen, Anders Peter Frandsen,
Kjeld Kjeldsen, L. Thomsen

Onsdag d. 20. nov. 1940 afholdtes ordinær generalforsamling. Til ordstyrer valgtes E. Bundgaard. Kjeld Kjeldsen oplæste det reviderede regnskab, der balancerede med 1411,83, kr. Regnskabet godkendtes. Til bestyrelsen valgtes Valdemar Madsen, Mollerup, karetmager N. Eriksen og J. C. Andreasen.
Det vedtoges, at kommunen betaler 35 kr. for børnenes gymnastik i salen og ungdommen betaler for gymnastik 50 kr., indbefattet lys. Der fremkom forslag om forhøjelse af udlejningstaksterne. Det vedtoges at bibeholde de bestående takster.
sign,
Jakob Schaksen Kjeld Kjeldsen, Magnus Larsen, A.P. Frandsen, Martin Pedersen, L. Thomsen

Onsdag d. 27/11 1940 holdt bestyrelsen møde hos J. Schaksen.. Formanden var fraværende. P. Frandsen bød velkommen og oplæste et tilbud på rengøring af forsamlingshuset fra Martin Andreasen. Tilbuddet var, at renholde huset gratis mod ret til beværtningen ved sammenkomster i huset. Til
kasserer valgtes Martin Pedersen.
sign.
1. C. Andreasen, Valdemar Madsen, Jakob Schaksen, Niels Eriksen, Anders P. Frandsen, Martin Pedersen.

Torsdag d. 24. april.1941 holdt bestyrelsen møde hos 1. Kr. Andreasen, Alle medlemmer var til stede.
Det forelå tilbud om kalkning af forsamlingshuset fra murer Anton Nielsen på 80 kr. Tilbuddet antoges. sign.
Niels Eriksen, J. Kr. Andreasen, Anders Peter Frandsen Valdemar Madsen, Jakob Schaksen Martin Pedersen, Magnus Larsen.

Mandag d. 8. sept. – 1941 holdt bestyrelsen et møde hos formanden. Alle medlemmer var til stede. Regnskabet blev gennemgået.
Det vedtoges at holde høstfest lørdag d. 13. sept. med oplæsning og dans. Fælles kaffebord. Der foretoges tegning af deltagere blandt aktionærerne.
Sign.
Magnus Larsen, J. Kr. Andreasen, Jakob Schaksen, Martin Pedersen Niels Eriksen, Anders P. Frandsen, Valdemar Madsen

Tirsdag d. 4. nov. (1941 ) holdt bestyrelsen møde hos Martin Andreasen,
Det vedtoges at holde generalforsamling onsdag d. 12. nov. KL 7.30 aften. Det vedtoges at stille forslag om at bygge et redskabshus.
Sign.
J. Kr. Andreasen, Magnus Larsen, Anders Peter Frandsen Martin Pedersen, Niels Eriksen Jakob Schaksen

Onsdag d. 12. nov. 1941 afholdtes ordinær generalforsamling. Til ordstyrer valgtes Anton Flarup.
M. Pedersen oplæste regnskabet, der balancerede med 1451,70 kr. Kassebeholdningen er på 325,03 kr. Restgælden 6993,75 kr.. Regnskabet godkendtes. Bestyrelsen havde et forslag om at bygge et redskabsskur til sydøstlige hjørne af store sal. Det vedtoges at undersøge omkostningerne.
N. P. Andrea en valgtes til formand i stedet for M. Larsen, Som ikke ønskede genvalg. Kr. Krogh og Jens Laustsen valgtes i stedet for A. P. Frandsen og Jakob Schaksen, i stedet for M. Pedersen valgtes A. Overgaard. Madsen. Til revisor valgtes N. Hermansen igen.
Sign.
Magnus Larsen, Martin Pedersen, Jakob Schaksen, Anders Peter Frandsen, Niels Eriksen, Jens Kr. Andreasen.

Fredag d. 2 . nov. 1941 holdt bestyrelsen møde hos karetmager Eriksen.
Der forelå tilbud på rengøring af forsamlingshuset fra Martin Andreasen:
Rengøring gratis mod ret til beværtningen i huset. Tilbuddet antoges. Ligeledes forelå tegning og tilbud på opførelse af et redskabsskur og toiletrum fra murer A. Nielsen på 1250,50 kr. og snedker Christensen på 935 kr. Afgørelse skal forelægges en generalforsamling, som afholdes i januar måned 1942. Til kasserer valgtes karetmager Eriksen. Det vedtoges at søge afholdt dilletant forestilling.
sign.
J. M. Andreasen, Jens Laustsen Valdemar Madsen, N. P. Andreasen, A. Overgaard, Chr, Krogh Niels Eriksen.

Fredag den 17. april 1942 holdt bestyrelsen møde hos smed N. Andreasen Det vedtoges at søge oplyst om skomager A. Mortensen er villig til at sælge det nødvendige areal til en tilbygning til forsamlingshuset, eller eventuelt sælge hele ejendommen og i bekræftende fald til hvilke priser. Desuden skal indhentes overslag over byggeomkostninger,- dog kun hvis jord eller ejendom kan købes. Derefter afholdes generalforsamling, hvor sagen forelægge til afgørelse.
Sign.
J. C. Andersen N. P. Andreasen, Chr. Krogh, Niels Eriksen

Tirsdag den 28./ 4 1942 afholdtes ekstra generalforsamling med
dagsorden: Tilbygning til forsamlingshuset, eller andre byggeplaner. Der forelå meddelelse om at A. Mortensen ikke vil sælge jord eller ejendom. De hidtil drøftede planer blev derfor henlagt indtil videre. Det vedtoges at indrette redskabsrum under gulvet i salen. Desuden et værelse og garderobe på loftet med trappeopgang fra den nuværende gaderobe. Afgørelse herom skal dog forelægges en ny generalfor samling.
Sign.
N. P. Andreasen, 1. C. Andreasen, Anders. Overgaard, Niels Eriksen

Lørdag den 9. maj 1942 afholdtes ekstra generalforsamling. Dagsordenen var om der skal laves et loftværelse m.m. i overensstemmelse med det på forrige generalforsamling vedtagne.
1. Til ordstyrer valgtes Anton Flarup.
2. Skriftfører: Chr. Kjeldsen,
Der var indkommet følgende tilbud. Snedkerarbejdet med malerarbejde – elektrisk installation: 1325.kr. fra tømrer Christensen. Murerarbejdet 564 kr. fra murer Anton Nielsen. Det vedtoges at indrette et loftsværelse til garderobe på loftet med trappegang dertil fra gangen, samt at der under gulvet indrettes et rum 4½ – 7. til borde og bænke.
sign.
N. P. Andreasen, Anders Lade Overgaard, Valdemar Madsen, Niels Eriksen

Onsdag d. 9. sept. (1942) afholdtes ekstraord. Generalforsamling Formanden bød velkommen. Til ordstyrer valgtes Martin. Andreasen Det vedtoges at låne 2000 kr. i Ørum sparekasse.
sign.
Anders Overgaard, N. P. Andreasen, Niels Eriksen

Onsdag den 30. september (1942) afholdtes bestyrelsesmøde. To bestyrelsesmedlemmer udeblev.
Det vedtoges at tilbagebetale Anton Flarup 10 kr. Der skal afholdes høstfest lørdag den 3. okt. Med fælles kaffebord og medbragt mad.
Sign.
N. P. Andreasen, Niels Eriksen, Jens Laustsen, Anders Overgaard, Valdemar Madsen

Fredag den 20./ 11 – (1942) afholdtes bestyrelsesmøde hos Martin Andreasen
Det vedtoges at holde generalforsamling tirsdag den 1. december 1942
Sign:
Smed N. P. Andreasen, J. C. Andreasen, Chr. Krogh, Niels Eriksen

Tirsdag den l. december (1942) afholdtes ordinær generalforsamling. Formanden aflagde beretning og omtalte ormforandringen som ikke er færdig. Kasseren oplæste regnskabet som balancerede med 3561,15 kr. og slutter med en kassebeholdning på 354,07 kr.
Til bestyrelsen nyvalgtes Aksel Nielsen og Niels Schaksen, og genvalgtes Niels Eriksen. Til revisor valgtes Hardy Duch. Under evt. vedtog generalforsamlingen at give tømrer Kristensen en frist til den 20. december med at få hans arbejde med om forandringen færdig. Bestyrelsen ordner indkøb af kakkelovn til loftsværelset. De medlemmer som giver frivilligt bidrag kan ikke få dette nedsat.
Sign:
N. P. Andreasen, Niels Eriksen, Chr. Krogh.

Mandag den 21. december (1942) afholdtes bestyrelsesmøde i Mollerup forsamlingshus.
Efter generalforsamlingens beslutning om, at snedker Christensen skulle
have loftstrappen og garderobe færdig til den 20. december, – hvilket ikke er blevet overholdt, vedtog bestyrelsen at idømme ham en dagmulkt af 5 kr. pr. dag fra den 26. december af, hvis ikke den er opstillet inden nævnte dag. Der var indkommet to tilbud på rengøring af huset: A. P. Frandsen tilbød rengøringen mod et vederlag (på) 40 kr. samt stillingen som vært. Martin Andreasen ville udføre rengøringen gratis, når han samtidig blev vært. Det vedtoges at overlade Martin Andreasen rengøringen samt pladsen som vært på betingelse af, at han holder huset bedre rent.
Sign.
M. Andreasen, Aksel Nielsen, Niels Schaksen, Jens Laustsen, Anders Overgaard, Niels Eriksen

Tirsdag den 19. januar 1943 afholdtes bestyrelsesmøde hos Martin Andreasen.
Det forslag, der var stillet om at få garderoben lukket henlagdes indtil videre.
Sign.
Smed N. P. Andreasen, Niels Schaksen, Chr. Krogh, Niels Eriksen

Søndag d. 30. januar (1943) afholdtes bestyrelsesmøde angående opførelse af lukket garderobe i forsamlingshuset. Det vedtoges at lade snedker Chr. Christensen lave garderoben mod et vederlag af ca. 300 kr. Pengene lånes i Ørum sparekasse og tilbagebetales i 10 år.
Sign.
Smed N. P. Andreasen, Jens Laustsen, Aksel Nielsen, Chr. Krogh. Anders Overgaard, Niels Eriksen, N. Schaksen

Søndag d. 7. marts (1943) afholdtes ekstra bestyrelsesmøde i forsamlingshuset i anledning af, at der var kommen en klage over rengøringen. Det vedtoges at lade huset kalke indvendig, så snart som muligt efter indkomne tilbud. Samtidig blev det vedtaget, at værten skal lade gulvene fernisere samt holde godt rent over det hele, således at der ikke fremkommer flere klager over rengøringen. Dersom der alligevel skal blive klaget, har bestyrelsen vedtaget at afskedige værten og antage en ny.
Sign.
N. P. Andreasen, Niels Eriksen, Aksel Nielsen, Jens Laustsen, Niels. Schaksen, Anders Overgaard, Chr. Krogh.

Lørdag den 23. oktober (1943) afholdtes bestyrelsesmøde i forsamlingshuset.
Det vedtoges at låne 600 kr. i Ørum sparekasse til indkøb af et nyt
Komfur til forsamlingshuset.
Det vedtoges samtidig at afholde den sædvanlige høstfest d. 30 oktober.
Sign.
N. P. Andreasen, Niels Schaksen, Niels Eriksen, Jens Laustsen, Aksel Nielsen, Anders Overgaard.

Mandag d. 22. november (1943) afholdtes bestyrelsesmøde i forsamlingshuset. Det vedtoges at holde generalforsamling d. 2. december 1943
Sign.
Aksel Nielsen Jens Laustsen N. P. Andreasen, Niels Schaksen, Anders Overgaard, Niels Eriksen

Den 2. december 1943 afholdtes ord. Generalforsamling. Formanden bød velkommen. Til ordstyrer valgte Durup.
1. Formanden aflagde beretning, omtalte nyanskaffelser og vedligeholdelse. Godkendtes.
2. Regnskabet oplæstes: Kassebeholdningen er 635,36 kr. Udestående fordringer er 89,75 kr. godkendtes.
3. Udlejningstaksterne foreslås forhøjet til: st. sal 30 kr. til dans, og 10 kr. til møder og lign. Den lille sal til 5 kr., vedtaget
4. Til formand nyvalgte. Chr. Kjeldsen,.
5. Til bestyrelsen nyvalgtes Alfred Pedersen, snedker Christensen og Anton Pedersen, Hulbæk
6. Til revisor genvalgtes N. Hermandsen
7. Under eventuelt fremkom intet.
Sign.
N. P. Andreasen, Niels Schaksen, Aksel Nielsen, Niels Eriksen.

Tirsdagen den 21. december 1943 afholdte, bestyrelse møde, der var indkommen på rengøringen af forsamlingshuset kun et tilbud fra Martin Andreasen der tilbyder at holde huset rent uden vederlag imod at blive vært i huset. Martin Andreasen antoges om vært fra l. januar 1944 til l. december 1944. Det vedtoges at opkræve ½. takst, da der mangler penge til at betale renter med.
Mødet hævet.
Sign.
Chr. Kjeldsen, N. Chr. Christensen, Aksel Nielsen, Niels Schaksen, Alfred Pedersen Anton Pedersen Niels Eriksen.

Torsdagen den 13.januar 1944 afholdtes bestyrelsesmøde hos formanden. Gymnastikforeningen vil leje salen til folkedans, da der ikke på nogen generalforsamling er vedtaget noget om, hvor stor lejen for den slags vedtog man, at der skal betales 15 kr. pr. gang og fuld leje for den aften der tages entre. Dersom de ønsker at afbenytte den lille sal og køkken betales 20 kr.
Mødet sluttet.
Sign
Chr. Kjeldsen, N. Chr., Christensen, Anton Pedersen, Alfred Pedersen Niels Eriksen.

Mandagen den 20. marts 1944 afholdtes bestyrelsesmøde hos formanden.
1. Formanden meddelte, at ungdomsforeningen, der holdt fastelavnsfest for børnene, ansøger om at blive fri for at betale leje af salen. Da der ikke blev taget entre kunne bestyrelsen gå med til at give salen gratis.
2. Husmandsforeningen ansøger ligeledes om fritagelse af at betale for salen ved dans for børnene ved deres dilettant – kunne ikke bevilges.
3. Der forelå regning på kornfur fra Randers der var købt den 8.oktober 1943 hos Frits
Hansen og søn. Pris 525 kr., samt regning fra installatør Rasmussen, Vejrumbro.
Mødet sluttet
Sign.
Chr, Kjeldsen, Niels Eriksen, NieIs Schaksen, Anton Pedersen, Aksel Nielsen, N. Chr. Christensen

Fredagen d. 1 september (1944) afholdtes bestyrelsesmøde hos formanden. Det vedtoges at afholde høstfest hvor både unge og gamle indbydes, der medbringes madpakke, og man vil forsøge at få lærer Mejer, Kvorning, til at læse op.
Der nedsattes et festudvalg. følgende valgtes: Niels Schaksen, Chr. Christensen, og Alfred Pedersen, samt Anton Pedersen. Festen afholdes torsdagen 7. september.
Mødet sluttet.
Sign.
Chr. Kjeldsen N. Chr. Christensen Aksel Nielsen, Alfred Pedersen Niels Schaksen, Anton Pedersen.
N.B. Det vedtoges at der aflåses for de dele af forsamlingshuset der ved udleje ikke betales for.

Mandagen den 6. november 1944 afholdtes bestyrelsesmøde hos Martin Andreasen, Mollerup.
Det vedtoges at opkræve 2. del af kontingentet; det vedtoges at afholde bestyrelsesmøde fredagen den’ 24. november hos formanden. Generalforsamlingen bestemtes til mandagen den 27. november
Sign
Chr. Kjeldsen, Alfred Pedersen, Anton Pedersen, Niels Schaksen, Niels
Eriksen, Aksel Nielsen, N. Chr. Christensen

Torsdagen den 24. november 1944 afholdte møde bos formanden. Regnskabet fremlagdes og det fandtes ikke at være revideret af revisorerne.
Dagsorden: Af bestyrelsen afgår Aksel Nielsen, Niels Schaksen og Niels
Eriksen Hardy Duch er på valg som revisor.
Sign
Chr. Kjeldsen, N. Chr, Christensen, Alfr, Pedersen, Anton Pedersen,
Niels Schaksen, Niels Eriksen.

Mandag d. 27./ 11 – 44 afholdes Generalforsamling, Formanden, Chr. Kjeld en bød velkommen. Til ordstyrer valgtes Laust Thomsen. Formanden aflagde beretning, kassereren oplæste regnskabet, der udviste en omsætning på 2328,86 kr. Kassebeholdningen 11.08 kr. Restgælden:
8819.25 kr. godkendtes.
Til bestyrelsen nyvalgtes Padkjær Frederiksen, P. Frandsen og Jens P. Madsen. Til revisor genvalgtes Hardy Duch.
Under eventuelt gav formanden nogle orienterende oplysninger angående regnskabet. Det vedtoges at bestyrelsen måtte lade ungdommen få salen til forenings sammenkomster med bal efter bestyrelsens skøn.
Sign.
Chr. Kjeldsen, N. Chr. Christensen, Alfred Pedersen, Niels Eriksen,
Aksel Nielsen Anton Pedersen, Niels Schaksen

Onsdagen den 6. december (1944) afholdt bestyrelsen møde. Alle medlemmerne var mødt.
l. Til kasserer valgtes for næste år Padkjær Frederiksen.
2. Ungdom foreningen ansøger om tilladelse til at få salen søndagen den 10. december til dans – vedtoges.
3. Gymnastikforeningen forespørger om prisen for leje af salen til folkedans. Det vedtoges, at der dertil skal betales 15 kr.
4. Til vært for næste år valgtes Martin Andreasen, da det var det eneste tilbud, der var indkommen. Mødet hævet.
Sign
Chr. Kjeldsen, Jens P. Madsen, Anton Pedersen, Anders P. Frandsen
N. Chr. Christensen, Alfred Pedersen, Padkjær Frederiksen.

Mandagen den 15. januar (1945) afholdtes bestyrelsesmøde hos formanden.
Det vedtoges at afholde en ekstra generalforsamling angående afholdelse af dans og valg af ny formand.
Sign.
Chr. Kjeldsen, N. Chr. Christensen, Padkjær Frederiksen, Anton Pedersen, Jens Peder Madsen, Alfred Pedersen

Mandag d. 22 /l – 1945 afholdte generalforsamling. Formanden bød velkommen. Til ordstyrer valgtes Anton Flarup.
Pkt. l Offentlig dans. Formanden redegjorde for sin stilling til sagen og gav nogle oplysninger om amtsrådets og sognerådenes vedtægter. I den påfølgende forhandling deltog Martin Andreasen, gartner Kirkebæk, Marius Jensen Hardy Duch Jens Nielsen, Martin Pedersen, Simon Nielsen, Niels Eriksen, Magnus Larsen, Kjeld Kjeldsen, Jesper Jensen, P. Frandsen, Laust Thomsen, Søren Kristensen
Det vedtoges at lade vedtagelsen fra sidste generalforsamling angående ungdommens festlige sammenkomster stå uforandret.

Under eventuelt vedtoges, at en aktionær kan overdrage sin aktie til den nye ejer ved ejendomssalg. Sid te punkt skal på dag ordenen til næste generalforsamling.
sign.
Chr, Kjeldsen Anders P. Frandsen, N. Chr. Christensen Jens P. Mad en, Anton Pedersen, Alfred, Pedersen, Padkjær Frederiksen

Tirsdagen den 27. februar (1945) afholdtes bestyrelsesmøde hos formanden, hvor følgende var til. behandling.
1. Et ministerielt påbud om at alle offentlige lolaler skal være lukket til 9 er udstedt. De unge ansøger om salen til dans og om tilladelse til at blive ved ud over kl. 9 aften. Bestyrelsen vedtog at leje salen ud til kl. 9 aften. Mødet sluttet.
sign.
Chr. Kjeldsen, Padkjær Frederiksen Anton Pedersen, Jens P. Madsen, Alfred Pedersen Anders P. Frandsen, N. Chr. Christensen.

( Ovenstående referat fra bestyrelsesmødet 27/2 1945 er det eneste, der røber, at der var unormale tilstande i Danmark på grund af den tyske besættelse. Det næste møde holdes l. september 1945, og da er besættelsen som bekendt ophørt)

Lørdagen den 1. september 1945 afholdtes bestyrelsesmøde hos formanden, Padkjær Frederiksen, og tømrer Christensen var ikke mødt.. Det vedtoges at holde høstfest lørdagen den 8; man vil forsøge at få lærer Mejer i Kvorning til at læse op. Til arrangements udvalg valgtes: P. Frandsen, Jens Peter og Anton Pedersen og Padkjær Frederiksen. Det vedtoges at alle betaler 1 Kr. Det vedtoges at opkræve 2 halvdel inden november.
Mødet hævet.
Sign.
Chr. Kjeldsen, Alfred. Pedersen, Jens P. Madsen, Anton Pedersen, Anders P. Frandsen.

Mandagen den 26 – 11 – 1945 afholdtes bestyrelsesmøde hos Martin Andreasen, hvor følgende var til behandling.
1. Regnskabet fremlagdes
2. Generalforsamling bestemtes til mandagen den 3. december kl. 7
3. Dagsorden til generalforsamling. Mødet hævet.
Sign.
Chr. Kjeldsen, Anders P. Frandsen, Jens P. Madsen, N. Chr. Christensen, Alf. Pedersen, Anton Pedersen, Padkjær Frederiksen

Mandag d. 3. december 1945 afholdtes den årlige generalforsamling. Til ordstyrer valgtes N. Kirkebæk. Regnskabet, som oplæstes af Padkjær Frederiksen, balancerede med 1674,58 kr. Regnskabet godkendtes.
Angående overdragelse af aktier bestemtes det, at aktien kan overdrages til den nye ejer ved salg af ejendom
Det overlades til bestyrelsen at anskaffe flag til salen.
Til formand i stedet for Chr. Kjeldsen, som ikke ønskede genvalg valgtes N. Kr. Kirkebæk. Snedker Kristensen ønskede ikke genvalg og i stedet valgtes J. Kr. Andersen. I stedet for Alfred Pedersen valgtes Niels Vognsen, i stedet for Anton Pedersen valgtes Marius Frandsen.

Til revisor genvalgtes N. Kr. Hermansen. Under eventuelt fremkom intet nyt
Sign.
Chr. Kjeldsen, Anders P. Frandsen, Padkjær Frederiksen, N. Chr. Christensen, Alf. Pedersen, Jens P. Madsen, Anton Pedersen

Tirsdag den 11. – 12. – 1945 afholdtes bestyrelsesmøde hos formanden, alle medlemmer var mødt.
1. Tilbud på vært og rengøring var kun en tilbud fra Martin Andreasen, han blev antaget.
2. Flag til salen blev drøftet og der skulle høres om de kunne skaffes og prisen.
3. Der blev drøftet om kakkelovnen i den lille sal, om reparation eller der skulle være en ny, men den skulle beses af bestyrelsen
4. Padkjær Frederiksen blev genvalgt til kasserer
5. Næste bestyrelsesmøde blev vedtaget at afholde ved Jens P. Madsen, Mollerup.
Sign.
N. Chr. Kirkebæk, Anders P. Frandsen, Marius Frandsen, Padkjær Frederiksen, Jens P. Madsen, Jens Chr. Andersen, Niels Fr. Vognsen

Onsdag den 6.-2.- 1946 afholdtes bestyrelsesmøde hos Jens P. Madsen, alle medlemmer var mødt.
1. Der blev drøftet angående om forandring af køkken. Der vedtoges at få et overslag over om forandring og samtidigt at afholde en ekstraord. generalforsamling den 16.-2.- 46 og samtidig skulle der indhentes pris på en grubekedel. Generalforsamlingen indvarsles ved at udsende brevkort til alle medlemmer.
2. Næste bestyrelsesmøde blev vedtaget at afholde ved Padkjær Frederiksen, Mollerup
Sign.
N. Chr. Kirkebæk, Jens P. Madsen, Niels Fr. Vognsen, Padkær Frederiksen, Marius Frandsen, Anders P. Frandsen, Jens Chr. Andersen.

Lørdag d. l6.februar 1946 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Mollerup forsamlingshus angående om forandring af køkken. Den påtænkte om forandring af køkken vedtoges det at lade udføre snarest.
Det bestemtes at udvide yderligere ved at lægge wc.-en til køkkenet og så bygge wc. længere nede på grunden. Der skal opsættes kakkelovn på gavlværelse og et nyt bord til samme værelse Bestyrelsen fik bemyndigelse til at få det udført på bedste måde.
Sign.
N. Chr. Kirkebæk, Jens P. Madsen, Jens Chr. Andersen, Anders P. Frandsen, Marius Frandsen, Padkær Frederiksen

Onsdag d. l. maj 1946 afholdtes ekstraord. generalforsamling i Mollerup forsamlingshus.
Formanden bød velkommen. Til ordstyrer valgtes J. C. Andreasen.
l. Anbringelse af W. C. i forsamlingshuset. Formanden gav oplysning om, hvordan det kan anbringes. I tilknytning hertil gav murer Durup oplysning om indretningen og forsamlingshusets økonomiske stilling. Restgælden er i dag 7057 kr.
2. Efter forhandling foretoges afstemning, hvor det vedtoges at lade indrette W.C, der får nedgang fra entreen Bestyrelsen bemyndiges til at optage et lån i Ørum sparekasse til dækning af udgifterne herved, samt til at omordne de nuværende lån.
Sign.
Gartner Kirkebæk, Anders P. Frandsen, Niels Fr. Vognsen, Padkær Frederiksen, Marius Frandsen, Jens P. Madsen

Fredag den 19. juli (1946) afholdtes bestyrelsesmøde ved Padkær Frederiksen, hvor forskeligt blev behandlet.
l. Angående om forandringen af salen med W.C. og køkken. Det vedtoges at søge tilbud hos forskellige håndværkere efter tegning som først skulle laves.
2. Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Marius Frandsen.
Sign.
Gartner Kirkebæk, Marius Frandsen, Padkær Frederiksen, Jens P. Madsen, Anders P. Frandsen
Jens Chr. Andersen

Mandag den 16. september (1946) afholdtes bestyrelsesmøde ved Marius Frandsen, hvor alle var mødt.

l. Det vedtoges, at køkkenet skulle være færdigt hurtigst muligt.
2. Angående Wc. i salen blev (det) vedtaget at søge tilbud hos murene.
3. Det blev vedtaget at afholde høstfest lørdag aften 21. september.
Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Niels Vognsen.
Sign.
Gartner Kirkebæk, Jens Chr. Andersen, Anders P. Frandsen, Padkjær Frederiksen, Jens P. Madsen, Marius Frandsen, Niels Vognsen.

Torsdag den 28.- 11. 1946 afholdtes bestyrelsesmøde ved Martin Andreasen, hvor alle var mødt.
l. Regnskabet fremlagdes
19 Generalforsamlingen bestemtes til fredag den 6. december kl.7½,
4. Dagsorden til generalforsamlingen
Sign.
N. Chr. Kirkebæk, Jens P. Madsen, Padkær Frederiksen” Marius Frandsen, Niels Fr. Vognsen, Jens Chr. Andersen.

Mandag d. 9. dec. (1946) afholdtes ordinær generalforsamling. Til ordstyrer valgtes Jens Chr. Andersen, Formanden aflagde beretning og omtalte vanskelighederne ved at foretage de vedtagne om forandringer af køkken m. m. Kassereren oplæste regnskabet, der udviste en balance på 1988 kr.
Kassebeholdningen 78,53 kr. Restgælden er 7696,25 kr. Indestående i sparekassen 19.70.kr. Udestående fordringer 65 kr.
Til bestyrelsen nyvalgtes Grangaard Jensen og Thorvald Hedegaard og Lade Overgaard. Til revisor genvalgtes Hardy Duch
Under eventuelt omtaltes en beholder til aske og affald. Det overlodes til bestyrelsen at bringe det i orden. P. Frandsen omtalte de vedtagne om forandringer og henstillede, at der foretoges en udvidelse af salen. Det overlodes til bestyrelsen at fremskaffe overslag over tilbygning og om forandring.
Sign.
N. Chr. Kirkebæk, Jens Chr. Andersen, Padkær Frederiksen, Anders P. Frandsen, Marius Frandsen, Jens P. Madsen

Mandag den 16. – 12. – (1946) afholdtes bestyrelsesmøde hos formanden, hvor alle var mødt.
1. Til kasserer valgtes for næste periode Lade Overgaard
2. Indkommet tilbud på rengøring og vært af salen var kuns en tilbud fra Martin Andreasen, Mollerup på 50 kr. for næste år. Martin Andreasen blev antaget som vært for næste år for en pris af 50 kr.
3. Der blev omtalt på møde om udbygning af salen til sy(d)siden- det (
blev) henlagt (ind)til videre
Angående askebeholder ved salen blev drøftet og det vedtoges at skaffe
to skarnkasser med låg til forsamlingshuset
4. Der omtaltes videre om der skulle afholdes dilettant, og det vedtoges at afholde det
5. Næste bestyrelsesmøde afholdes ved Jens Andersen. sign.
N. Chr. Kirkebæk, Marius Frandsen, Jens Chr. Andersen, Niels Vognsen, Grangaard Jensen, Thorvald Hedegaard, Lade Overgaard.

Fredag den 15. -8.- (1947) afholdtes bestyrelsesmøde ved Jens Chr. Andersen, hvor Th. Hedegaard manglede og Niels Vognsen var bortrejst.
1. Der vedtoges at afholde høstfest lørdag den 23. august som sædvanligt med oplæsning. Vil prøve at få læge Frank til oplæsning eller lærer Drengsgaard, Kvorning. Det vedtoges at alle betaler 1½ kr. pr. person. Der vedtoges med 3 musikere (Damsgaard).
2. Da der manglede en bestyrelsesmedlem for Niels Vognsen skulle der vælges et nyt medlem ved høstfesten
3. Næste bestyrelsesmøde vedtoges at afholdes, – Lade Overgaard sign.
N. Chr. Kirkebæk, Lade Overgaard, Jens Chr. Andersen, Grangaard Jensen, Marius Frandsen

Bestyrelsesmøde afholdtes tirsdag den 18. – 11. – (1947) hos Martin Andreasen, hvor følgende manglede: Jens Chr. Andersen og Grangaard Jensen
1. Det vedtoges at opkræve helt medlemsbidrag, da der mangler penge til udgifterne.
2. Generalforsamling vedtoges at afholde søndag den 30. nov.

Med andespil efter generalforsamlingen og der skulle prøves om at få Dixen til underholdning efter lotteriet. Der skal være 10 gevinster og 1 hovedgevinst.
3. Dagsorden: 1) beretning og dagsorden, 2) nyordning af huset 3) valg af bestyrelsen, formand, Marius Frandsen, Jens Andersen, og Rasmus Pedersen afgår
4. Eventuelt. Efter generalforsamling oplæsning og lotterispil
sign.
N. Chr. Kirkebæk, Th. Hedegaard, Rasmus Pedersen, Marius Frandsen, Lade Overgaard. ( Her optræder Rasmus Pedersen første gang,- han er formentlig valgt i forbindelse m.
høstfesten uden at det er omtalt).

Søndag d. 30. nov. (1947) afholdtes generalforsamling. Formanden bød velkommen. Til ordstyrer valgtes L. Thomsen. 1.) Kassereren oplæste regnskabet, der udviste en kassebeholdning: 43.71 kr. Restgæld pr. 11/ 6- 1947, 7134.75 kr.- godkendtes.
Nyordning af lånet: Formanden oplyste, at renteudgiften var ca. 800
kr. årlig; efter udtalelser af P. Frandsen, Durup og Søren Kristensen vedtoges det, at lånet bibeholdes uforandret
Til formand nyvalgtes L. Thomsen,
Til bestyrelsen nyvalgtes Hans Bertel” Jens Nielsen” genvalgt blev Rs. Pedersen.
Til revisor genvalgtes N. Hermansen.
Under eventuelt forespurgte Anker Andreasen, om gymnastikforeningen ikke kunne få salen bestemte aftener, såfremt der skal betales derfor. Formanden mente ikke det var gennemførlig.
Sign.
N. Chr. Kirkebæk, Jens Chr. Andersen, Rasmus Pedersen, Grangaard
Jensen, Th. Hedegaard, Lade Overgaard.

Den 7.- 12. – 1947 afholdt bestyrelsen møde hos Lade Overgaard; der var indkommen 2 tilbud på rengøring af salen. Martin Andreasen til en pris af 100 kr. og af Jens Chr. Andersen 150 kr. Martin Andreasen antoges. Lade Overgaard foreslog at indkalde fagforeningen, gymnastikforeningen og husmandsforeningen til et møde for at tage bestemmelse om en fælles foredragsrække; det vedtoges at afholde mødet d. 12.- 12. – kl. 20 sign.
L. Thomsen, Th. Hedegaard, Grangaard Jensen, Hans Bertel, Jens
Nielsen, Rasmus Pedersen, Lade Overgaard.

Mandag den 19. januar 1948 afholdtes møde hos Grangaard Jensen. Det vedtoges at prøve at holde dilettant samt ofteligt (offentlig?) dans den sidste aften, eventuelt d. 5.-6.-7. marts. Næste møde hos Thorvald Hedegaard.
sign.
L. Thomsen, Th. Hedegaard, Jens Nielsen, Grangaard Jensen, Hans
Berthel, Rasmus Pedersen

Tirsdag den 17. august 1948 afholdtes møde hos Thorvald Hedegaard; det vedtoges at afholde høstfest lørdag d. 28. ds. Med oplæsning og dans 3. musikere. Næste møde hos L. Thomsen.
sign.
L. Thomsen, Rasmus Pedersen, Jens Chr. Nielsen, Thorvald Hedegaard,
Grangaard Jensen, Lade Overgaard.

Mandag d. 15. november (1948) afholdtes møde hos Martin Andreasen; det vedtoges at afholde generalforsamling d. 27. nov., samt andespil med 12 gevinster og en svingom til afslutning, – ellers sædvanlig dagsorden.
Sign.
L. Thomsen, Jens Nielsen, Grangaard Jensen, Rasmus Pedersen, Anders Lade
Overgaard, Thorvald Hedegaard

Lørdag d. 27.1 11- 48 afholdtes ord. Generalforsamling. Formanden bød velkommen. Til ordstyrer valgtes Chr. Kjeldsen.
Formanden aflagde beretning, – og kassereren oplæste regnskabet. Kassebeholdningen er 137,55 kr. Restgælden: 6573.25 kr. Formanden oplyste, at de udlejede værelser ikke indbragte nogen bestemt leje, men sognerådet har indvilget i at betale et beløb.
Gymnastikforeningen ankede over, at deres leje af salen til gymnastik var for høj
Efter udtalelser af formanden, P. Frandsen, Søren Kristensen.
Regnskabet godkendtes.
Til bestyrelsen nyvalgtes, Marius Kristensen, Chr., Laustsen, Johannes Kjeldsen.
Udlejning af borde og bænke. Bestyrelsen foreslog, at medlemmerne kun låne borde og bænke uden betaling, – Ikke-medlemmer skal betale som hidtil. Forslaget vedtoges. Til revisor genvalgtes Hardy Duch.
Under eventuelt henstillede P. Frandsen til bestyrelsen at anskaffe små flag til udsmykning af salen. Formanden lovede at forsøge.
sign.
L. Thomsen, Jens Nielsen, Th. Hedegaard, Rasmus Pedersen, Grangaard Jensen, Lade Overgaard

Torsdag d. 9. – 12. 1948 afholdtes møde hos L. Thomsen; det vedtoges at afsende en skrivelse til sognerådet om at få Anton Pedersen flyttet fra forsamlingshuset.
Der indkom 3 tilbud til stillingen som vært. Jens Chr. Andersen 150 kr. Ingvard Flarup 75 kr. at betale af forsamlingshuset; derimod Marius Christensen vil betale 50 kr. som vært og samtidig sørge for renholdelse af forsamlingshuset. Marius Christensen antoges.
Johs. Kjeldsen blev valgt til kasserer. Næste møde hos Jens Nielsen Sign.
L. Thomsen, Johannes Kjeldsen, Chr. Laustsen, Marius Kristensen, Rasmus Pedersen, Jens Nielsen, Hans Berthel

Onsdag d. 20. juli 1948 afholdtes møde i forsamlingshuset; der forelå tilbud fra Phillipsen, Viborg på en ventilator til 485 kr.; det vedtoges at anskaffe en sådan. Endvidere vedtoges at yde værten, Marius Christensen et vederlag på 100 kr for ekstra rengøring m.m.
Til at arrangere høstfesten valgtes Marius Christensen, Hans Berthel og Chr. Laustsen.
sign.
L. Thomsen, Chr. Laustsen, Hans Berthel, Rasmus Pedersen, Johs. Kjeldsen, Jens Nielsen, Marius Kristensen

Lørdag d. 29. -10.- 1949 afholdtes møde hos Jens Nielsen,; det vedtoges, at generalforsamlingen afholdes d. 17. november 1949 med sædvanlig. Dagsorden, efter generalforsamlingen andespil med 15 gevinster.
Gymnastikforeningen skal give 25 kr. for gymnastik i sept. og okt.
sign.
L. Thomsen Hans Berthel, Jens Nielsen, Johs. Kjeldsen, Marius
Kristensen
Torsdag d. 17nov. 1949 afholdtes den årlige generalforsamling.
Formanden bød velkommen og aflagde beretning. Kassereren oplæste regnskabet, der balancerede med 2104,05 kr. og udviste en,
kassebeholdning på: 605.67 kr.
Til ordstyrer valgtes P. Frandsen. Regnskabet godkendtes.
Til formand i stedet for L. Thomsen, der nægtede at modtage genvalg, valgtes Anker Kjeldsen.
Til bestyrelsen valgtes Robert Marcussen, Jesper Jensen og Kristen Mortensen,
Til revisor genvalgtes N. Hermansen, Under eventuelt foresloges køb af et flag til forsamlingshuset. Det vedtoges at overlade til bestyrelsen at træffe beslutning herom.
sign.
L. Thomsen, Johs. Kjeldsen, Hans Berthel, Jens Nielsen, Chr. Laustsen.
Marius Kristensen.

Bestyrelsesmøde afholdtes den 26/11 – 1949, da køkkenbordet omkring vasken var blevet rådden. vedtoges det at få det bragt i orden snarest muligt; ligeledes var kakkelovnen i den lille sal i uorden, den skal ligeledes repareres
Tilbud på. rengøring af salen samt som vært må ingives inden 15. december 1949
Sign,
Anker Kjeldsen, Jesper Jensen, Marius Kristensen, Johs. Kjeldsen, Chr.
Laustsen. Chr. Mortensen.

Fredag den 16. december (1949) afholdtes bestyrelsesmøde hos formanden; der forelå tilbud på rengøring og som vært fra Marius Kristensen; tilbuddet var på 100 kr., hvilket bestyrelsen tog til følge.. Det vedtoges, at forsamlingshuset skulle holde juletræ for børnene.
Da flere at’ nedløbsrørene fra tagrenden var i stykker, vedtoges det at få dem bragt i orden.
sign.
Anker Kjeldsen, Marius Kristensen, Chr, Laustsen, Robert Marcussen, Chr. Mortensen, Johs. Kjeldsen, Jesper Jensen.

Bestyrelsesmøde, afholdtes d. 30/1 1950 hos Chr. Laustsen, det vedtoges at afholde ekstra generalforsamling med følgende dagsorden:
Om forandring af lånene, om forandring af lejen af forsamlingshuset. Det vedtoges at købe en brugt kakkelovn til den lille sal.
sign.
Anker Kjeldsen, Chr, Mortensen, Johs. Kjeldsen, Jesper Jensen, Chr. Laustsen. Rob. Marcussen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdtes i Mollerup forsamlingshus onsdag den 15. februar (1950) Det vedtoges at gøre et nyt lån i forsamlingshuset på 7000 kr. og indbetale de gamle lån.
Det vedtoges at forhøje lejen af salen, så prisen bliver således: 2 kr, for køkken, 7 kr. for den lille sal, 10 kr. for den store sal til møder og 15 kr. hvis der vises film. Det overledes til bestyrelsen at forhøje
brandforsikringen -‘
Sign.
Anker Kjeldsen, Robert Marcussen, Marius Kristensen, Jesper Jensen, Chr. Mortensen.

Bestyrelsesmøde afholdtes den 18.1 3. 1950 hos Johs. Kjeldsen, der forelå tegning og overslag til toiletter; den samlede overslagssum var 3.101 kr. fra snedker Christensen, murer Flarup og smed Andreasen, det vedtoges at afholde ekstra generalforsamling 25./3. (1950) med følgende dagsorden: pkt. 1 Opførelse toiletter, pkt. 2 eventuelt
sign,
Anker Kjeldsen, Jesper Jensen, Chr. Laustsen, Marius Kristensen, Johs. Kjeldsen

Lørdag den 25. marts 1950 afholdte ekstraordinær generalforsamling for Mollerup forsamlingshus angående nye toiletter, som tænkes anlagt. under den lille sal med nedgang fra gangen, eller toiletter på loftet. Forskellige havde ordet både for og imod, efter foretagen afstemning vedtoges det at lave toiletterne under den lille sal. Bestyrelsen fik generalforsamlingens tilslutning til at optage et lån på ca. 5000 kr., så det oprindelige lån bliver 11.000 kr. Generalforsamlingen sluttet
sign,
Anker Kjeldsen, Robert Marcussen, Johs. Kjeldsen, Chr. Mortensen,
Jesper Jensen, Chr. Laustsen, Marius Kristensen

Bestyrelsesmøde afholdtes den 1/4.- 1.950 hos Marius Christensen; der forelå gældsbreve til underskrift, Det vedtoges at udbyde arbejdet ved opførelse af toiletter til licitation.
Tilbuddene skal være indsendt til bestyrelsen senest lørdag d. 8../ 4. 1950
Arbejdet skal påbegyndes snarest muligt og være tilendebragt senest den l. juni 1950,
Næste bestyrelsesmøde afholdes i Mollerup forsamlingshus d. 8/4, hvor de indkomne tilbud vil blive åbnet.
sign.
Chr. Mortensen, Jesper Jensen, Rob. Marcussen, Anker Kjeldsen

Lørdag den 8.1 4.-1950 afholdtes bestyrelsesmøde, hvor de indkomne tilbud på toiletterne blev åbnet; der forelå tilbud på snedkerarbejdet fra snedker og tømrermester N. Chr, Christensen på 525,00 kr., og på sanitet fra smedemester N. P. Andreasen på 640 kr. + 3 kr., pr. løbende meter 3/4″ gla. Rør, og fra smedemester Nielsen på 584,80 kr. + 2.85 kr. pr. løbende meter 3/4 ” gla. Rør og 2.25 kr. pr. meter ½” gla .. Rør, og fra murermester Flarup på jord, beton o g murerarbejde efter tegning og kondition for en pris af 1 850 kr.
Arbejdet blev herefter overdraget til snedkermester Christensen, smedemester Nielsen, murermester Flarup, smed M. Nielsen, tømrer N. Chr. Christensen, Ingvard Flarup.
sign,
Anker Kjeldsen, Jesper Jensen, Johs, Kjeldsen, Robert Marcussen, Marius Kristensen, Chr. Laustsen

Onsdag den 6. september 1950 afholdtes bestyrelsesmøde hos Jesper Jensen; det vedtoges at afholde den årlige høstfest lørdag den 23 september med koncert af Flarups orkester, derefter en svingom.
sign.
Anker Kjeldsen, Chr. Mortensen, Chr. Laustsen, Marius Kristensen, Jesper Jensen, Johs. Kjeldsen, Robert Marcussen.

Lørdag den 4. nov. 1950 afholdtes bestyrelsesmøde hos Robert Marcussen, det vedtoges at afholde den årlige generalforsamling lørdag den 2 december ( 1950); samme aften afholdes andespil med påfølgende bal. Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Beretning
2. Regnskab
3. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
4. Fastsættelse af udlejningstaksterne
5. Eventuelt.

Her slutter den ældste forhandlingsprotokol uden underskrifter, de er selvfølgelig lig med navnene som i det foregående. Den næste forhandlingsprotokol begynder da også med at omhandle den ovenstående generalforsamling, Inden jeg går over til næsteprotokol. hvor jeg kun vil omtale forandringer ved huset, så vil jeg afslutte denne protokol ved at føre forhandlinger til ende.

Lørdag. den 2/12. 50 afholdtes ord. Generalforsamling. Formanden . Anker Kjeldsen, bød velkommen. Til ordstyrer valgtes Laust Thomsen og til skriftfører P. Rasmussen.
Formanden aflagde beretning: han omtalte, at forsamlingshusets bestyrelse havde arrangeret juletræ for børnene. Der er udført forskellige reparationer: indretning af toiletter har kostet 3.530.29 kr.
Kassereren oplæste regnskabet, der udviste 11.700,88 kr. som balancesum, Kassebeholdning 677,43 kr. Restgælden er 11.000 kr. Restancer 55,50 kr. og indestående i sparekassen 1532;07 kr.
Beretning og regnskab godkendtes.
Foruden de to protokoller til forhandling findes endnu 2 protokoller. Den ene er en medlemsprotokol og den anden er en regnskabsprotokol. I det foregående har jeg medtaget hovedtallene fra generalforsamlingerne, så jeg vil ikke gentage regnskabet.

I det følgende vil jeg sortere i oplysningerne. Det har været en fornøjelse at læse den ældste protokol. De gamle, der kun har gået i skole en 3-4 år sammenlignet med vores tid, de kunne skrive næsten fejlfrit. Vi taler jo godt nok om 7 års skolegang, men da forsamlingshusene blev bygget gik man i skole 2 dage. om sommeren og 4 dage om vinteren, -sammenlagt vel ca. 3-4 år, men skrive, det kunne de og fejlfrit og læseligt. I den næste protokol bliver det sværere og sværere at læse skriften., og jeg har undertiden måttet gætte mig til, hvad der står. I den ældste protokol har jeg bestræbt mig på at afskrive nøjagtig, hvad der står. De fejl der er, er små og forståelige, mens jeg i protokollen fra 1950 og fremefter har rettet tekst og tegnsætning til, men fulgt stilen.
Jeg vil mest referere, hvilke ting der er sket med huset: vedligeholdelse, nye indkøb, nye ting, f. eks. indretning af kælder med toiletter, en meget væsentlig forbedring.
Andre ting, som fylder meget, er de tilbagevendende ting såsom: gymnastik, juletræsfester, dilettant, vinterfest, fastelavnsfester, høstfest osv. De er vigtige begivenheder, men de indgår jo i hvert års program. En anden ting som jeg har bemærket mig er, at der nu begynder at optræde kvinder. Allerede i begyndelsen af protokollen i 1953 står der, at Margrethe Christensen (Marius Christensens kone) har tilbudt at være vært i forsamlingshuset fra 1/1 1953 til 1/1 1954 for 350 kr. Siden hen vrimler det med kvinder, og godt for det!
Det et langt vanskeligere at referere, hvad der kom ud af en oplæsningsaften, eller et foredrag, undervejs bliver der foreslået lødig underholdning og foredrag, Vi har i mange ar haft missionsuge hver vinter, vi har haft basarer for Sudanmissionen og, adventsfester, hvor vi har lyttet til mange. vidende mennesker fra hele verden, men hvem kan måle, hvad der kom ud af det? Vi kan konstatere at Mollerup forsamlingshus også er et kulturhus.
Nej det er mursten og tømmer og håndværker regninger der kan registreres, og det har så vist også stor betydning. Vi være stolte af, at vi aflevere et velholdt hus til næste generation. Jeg fyldes af taknemlighed og beundring over, at der altid har været nogen der ville bruge tid og penge på fællesskabet. En anden lille iagttagelse: det er langt hen ad vejen de samme familier, der står for arbejdet Så er de ude i nogle år, så lader de sig vælge igen til en periode eller to, enkelte personer sidder i mange år
Men nu lidt referat:

12. januar 1953 – man beslutter at købe sangbøger, og en kakkelovn til den store sal
15. januar .1954 – der forhandles igen toiletforhold med udskylning
24. januar 1955 – P. Frandsen stiller forslag om foredrag sammen med gymnastikforeningen.
23. januar 1960- Formanden oplyste i sin beretning, at man har fået indrettet parkeringspladser- efter henvendelse til kommunen. Flere har efterlyst stole og en udvidelse af salen.
P. Frandsen omtalte igen forsamlingshusenes rette brug, herunder forskellig lødig underholdning for både unge og ældre i fællesskab med ungdomsforeningen og gymnastikforeningen, hertil gav mange deres tilslutning
22. februar 1965: Bestyrelsens møde afholdtes m.h.t, forsamlingshusets restaurering. Det blev vedtaget at overdrage arbejdet til tømrermester Verner Christensen og installatør Søren Rasmussen. Det blev besluttet at optage lån i Ørum sparekasse. Desuden blev det besluttet at lade toiletterne efterse og gjort i stand
28. januar 1966 generalforsamling, formanden, Johs. Kjeldsen, fortalte i sin beretning, at der nu var antaget værter( Hilda Nielsen og Sofie Jensen ) for 700 kr. Det var der stor tilfredshed med, da. der en tid ingen vært havde været. Gælden er nu 8750 kr. – endvidere omtaltes det nye loft.
16. februar 1966: Verner Christensen blev formand efter Johs. Kjeldsen, Man drøftede på bestyrelsesmødet at få et nyt varmeanlæg. Bestyrelsen vil ud og se på andre anlæg i lignende forsamlingshuse og høre om priser.
april 1966 Bestyrelsen samlet på mejeriet. Der var tilbud på alm. centralvarmeanlæg fra smedemester Jørgensen, Kvorning, pris 10.000 kr. og på olie-kalorifere fra Kjærsgaards tømmerhandel på 5000 kr. samt nye gasanlæg til køkken. Istandsættelse af køkken ca. 5000 kr. Bestyrelsen drøftede de forskellige muligheder og gik enstemmig ind for almindelig centralvarmeanlæg; og besluttede at indkalde til ekstraordinær generalforsamling 3. maj 1966.

3.maj 1966 var der ekstraordinær generalforsamling. Til ordstyrer valgtes Johs. Kjeldsen. Formanden oplyste, at bestyrelsen havde været på rundrejse og se på forskellige forsamlingshuses varmeanlæg, og at bestyrelsen vat enige om, at det bedste ville være et oliefyr fremfor andre former for opvarmning. Der blev foretaget afstemning. Der var 25 for og 3 imod. Bestyrelsens forslag blev altså vedtaget. Derefter korn man til forandring af køkkenet. Komfuret skulle ned og der skulle opsættes gasapparater. Ligeledes et nyt køkkenbord. Grubekedelen blev omtalt og det vedtoges at anskaffe en ny.

16. februar 1968 Uddeler Tage Thormann er en kort tid formand. Da han rejser er næstformand Frank Kastbjerg fung, formand. Dernæst vælges murermester Ingvard Flarup fil formand. Det sker 17. januar 1969. Det er igen gal med, at der ingen værter er. Man overvejer, at lejeren selv skal gøre rent, men 23. januar 1.971 ansættes Kirsten Pedersen som vært for 850 kr.

7. februar I 972: generalforsamling. Restaurering af forskellige dele af forsamlingshuset. Belysningen skal forbedres, nye plader på loftet, forbedring af toilet forholdene, og tilslutning til det nye kloaksystem. Udgifterne financierers ved lån i Ørum sparekasse.

12. april 1972 Indfrielse af gamle lån og optagelse af et lån på 16.000 kr, -Hilda Nielsen ansættes som vælt for 1000 kr. årlig.
Der underskrives et gældsbevis på 20.000 kr.
22. februar 1973 Leje af forsamlingshuset.
Leje af køkken 40 kr,
Lej e af køkken en aften 20 kr.
Leje af den lille sal 40 kr.
Leje; af den store sal 70 kr.
Leje af hele huset med dans 140 kr.
Ikke-medlemmer betaler 20 % mere

Denne ordning ændres allerede ved næste møde:
Køkken en dag 60 kr.
Køkken en aften 30 kr.
Lille sal 60 kr.
Store sal 100 kr.
Hele huset 175 kr.
Ikke-medlemmer betaler 20 % mere

24. januar 1975 På foranledning af Viggo Knudsen drøftede man at optage lån til køb af nye borde. Det overlades til bestyrelsen at tage stilling
27. januar 1975 Erna Møller vælges til formand. Else Lund til sekretær
( hun kan skrive ! . .
6.maj 1975 Møde hos Gunner Sørensen,- det blev vedtaget, at der skulle opsættes en ny scene
Herluf Lund: i samarbejde med os ( bestyrelsen ) vil scenen koste, ca. 1000 kr. Kontingentet skal forhøjes.

10. december 1975 Det hedder igen: Modernisering af forsamlingshuset
29. januar 1976 her drøftes moderniseringen, som ønskes at omfatte 1- en ny fordør 2-. fliser og gulvbelægning i toiletterne 3- en nødudgang, fra den store sal og opsætning af paneler og nye vinduer i den store sal. Bestyrelsen skal få tilbud hjem, Man har åbenbart følt behovet for ny vedtægter, for ret
pludselig uden forhandling står der:
Vedtægter for interessentskabet Mollerup forsamlingshus.
§1
Selskabets navn er Mollerup forsamlingshus, interessentskab.
§ 2.
Selskabets formål er dansk folkeligt oplysningsarbejde i kredsen ved foredrag, kursus og. foreningssammenkomster. Selskabets ejendom med selskabslokaler kan udlejes til familiesammenkomster og til andre formål under nedenstående bestemmelsers overholdelse.
§3.
Som stemmeberettigede medlemmer i Selskabet optages : 1. Grundejere 2. Personer over 21 år med dansk indfødsret og boende i det naturlige opland og som har betalt forfalden kontingent .
§ 4.
Selskabets anliggender afgøres på den årlige ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i januar måned. Generalforsamlingen er højeste myndighed. På generalforsamlingen skal følgende dagsorden behandles. 1) bestyrelsens beretning om det forløbne års virksomhed. 2} Regnskab for det forløbne år. 3) Valg af bestyrelse og revisorer.
Desuden behandles de af bestyrelsen til generalforsamlingens afgørelse henlagte spørgsmål samt forslag, der senest den 15, december skriftligt anmeldt for bestyrelsen.
§ 5.
Generalforsamlingen bekendtgøres med mindst 8 dages varsel enten, i den lokale presse eller ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem efter bestyrelsens skøn.
§ 6.
Generalforsamlingen vælger dirigent og skriftfører
§ 7.
Til vedtagelse af forslag skal et flertal af de afgivne stemmer være for forslaget Til ændring af vedtægter kræves mindst ¾ af de, afgivne stemmer herfor på 2 generalforsamlinger, der afholdes med mindst 8 dages og højest 4 ugers mellemrum..
§ 8.
Selskabet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges for 2 år med henlholdsvis 3 og 4 medlemmer. Genvalg kan finde sted, men ingen er forpligtet til at modtage genvalg de efterfølgende 2 år. Bestyrelsen vælger selv sin formand og kasserer.
§ 9.
Bestyrelsen tegner og forpligter selskabet og kanr lade foretage normale reparationer af ejendommen
§ 10.
Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af selskabet og bestemmer, hvilke møder, der skal afholdes, samt fastsætter reglement for udleje af lokalerne. Bestyrelsen forestår udlejning af lokaler og bestemmer ‘hvilket vederlag, der skal erlægges. Bestyrelsens medlemmer påser, at møder og sammenkomster forløber sømmeligt. .
§ 11.
Bestyrelsen er berettiget til at gøre udleje betinget af, at der ansættes opsyn, der skal følge bestyrelsens ordre.
§ 12.
Samtlige vedtagelser ved såvel generalforsamlinger som bestyrelsesmøder indføres i forhandlingsprotokol, der hver gang underskrives af de mødte bestyrelsesmedlemmer og ved generalforsamling af forhandlingslederen
§ 13.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen,. Den almindelige er kr. __ For enlige og pensionister kr. Den siddende bestyrelse er berettiget til at indsamle frivillige bidrag til forbedring og vedligeholdelse af lokaler m. m.
§ 14.
For eventuelt underskud hæfter fortrinsvis selskabets aktiver, subsidiært
medlemmer pro rate
§ 15.
Den til enhver tid siddende bestyrelse er forpligtet til at de af myndighederne fastsatte love overholdes.
Bestyrelsen

Mollerup den 25. marts 1976
Ekstraordinær generalforsamling afholdt i forsamlingshuset. Valgt som dirigent blev Erik Overby og som skriftfører Else Lund.
Formanden oplæste vedtægterne en for en, som blev enstemmigt vedtaget. Herefter redegjorde formanden for de forskellige forslag fra håndværkerne (henholdsvis Herluf Lund og Henning Flarup).
I forbindelse med istandsættelse skal brandsynets krav også opfyldes, ifølge formular fra brandtilsynet..
Der blev på den ekstraordinære generalforsamling vedtaget med 13 stemmer mod 1 at optage et lån i Ørum sparekasse på op til 40.000 kr.
sign.
Ivan Kjeldsen, Else Lund. Ema Møller, Christian Nielsen, Erik Overby, Jens Kristoffersen.

26. januar 1977 Kontingentet er ændret fra 70 kr. – 40 kr. til 80 kr.-
50 kr. (?)
Formanden omtalte moderniseringen af forsamlingshuset. Samt optagelse af lån til dette. Oprindelig skulle lånet lyde på 40.000 kr. men da gangen ikke kommer med i denne omgang. Vil beløbet blive noget mindre.
Lejen foreslås forhøjet, fordi huset nu er moderniseret:
Køkkenet én dag 100 kr.
Køkkenet en aften 50 kr.
Leje af lille sal 80 kr.
Leje af lille sal én aften 40 kr.
Leje af store sal 125 kr.
Leje af hele huset 225 kr.

25. februar 1977 Bestyrelsesmøde hos Jens Kristoffersen —– det blev vedtaget at købe 5 borde og indhente tilbud på at få loftet malet i den store sal. Der blev stillet forslag om at slå forsamlingshuset og vandværket sammen i én forening- det vandt ingen tilslutning i forsamlingen.

20. marts 1978
Salen er nu malet, og bestyrelsen synes. at det ser godt ud, det har i alt kostet 6.520.95 kr..
Vi diskuterede, om vi skulle have nye vinduer i på den vestlige side af salen. Man var lidt uenige om, hvordan de skulle se ud og vedtog, at Herluf Lund skulle prøve at få flere typer og priser frem.

28. marts 1978
Bestyrelsen samlet i forsamlingshuset. hvor vi skulle se på tilbud på vinduer og enedes om at få 6 nye topstyrede vinduer på den vestlige side af huset, idet der var 1000 kr. forskel på topstyrede og bondehusvinduer pr. stk..
Vi vedtog at kontakte en energikonsulent angående tilskud til energibesparende foranstaltninger.

10.januar 1979
Formand Viggo Knudsen: op1yste, at i det forløbne år er der tapetseret i den store sal og i gangen. Alle vinduer mod vest er nu udskiftet med nye termoruder en varm tak til bestyrelsens
medlemmer, og den forrige bestyrelse, der startede moderniseringen.
Formanden håbede, at man i det kommende år kunne få køkkenet istandsat med fliser.

11.januar 1979
Bestyrelsen besluttede at sætte en ny dør i køkkenet og måske fliser og tapet.

22. februar 1979
Bestyrelsesmøde hos Herluf Lund. Grethe Johansen kom med forslag om en telefon i huset,- man vedtog at få fliser sat op i køkkenet, og der skal tapetseres, loftet skal repareres og en ny dør m.m.
Leje af salen er fra 1. januar 1979 reguleret til flg. priser:
Hele huset 250 kr.
Store sal 150 kr.
Køkken 50 kr.
Lille sal og køkken 150 kr.
Lille sal 100 kr.
Vi vedtog at lade Herluf Lund sætte en trappe ved nødudgangen fra den store sal.

28. marts 1979
Bestyrelsen samlet i forsamlingshuset, og det blev bestemt, at vi skal have Novilon på gulvet i køkkenet. — bestyrelsens damer tapetserer og maler køkkenet, og vi skal have et skab med lås, samt en emhætte monteret med forbindelse til skorstenen, som ikke er i brug mere.

19. november 1979
Bestyrelsen vedtog at sætte måleapparatur på oliefyret, og fra 1.januar 1980 er lejen for forsamlingshuset + varme. Vi vedtog at prøve at findeud af, hvor lugtgenerne fra toiletterne stammer fra.- og se at få det i orden.

7. januar 1980 (generalforsamling)
— formanden omtalte forbedringer i forsamlingshusets køkken med nyt gulv, tapet og yderdør. Bestyrelsen udførte en stor del af arbejdet. Vinduerne i salen blev malet, dette skete med frivillig arbejdskraft.
Formanden omtalte lugten fra kælderen. Som endnu ikke er udbedret.

13. november 1981
Bestyrelsesmøde blev afholdt hos Jens Arne Jensen. indbydelse fra Kvorning og Hammershøj forsamlingshuse om møde på Tjele cafeteria angående fælles henvendelse til kommunen om støtte.
Kristian Kjeldsen og Jens Arne tager derover.

7. januar 1982
—- man drøfter termostater på radiatorerne, da varmeudgifterne løbet løbsk.

22.juni 1982
Bestyrelsesmøde hos Kristian Kjeldsen. Det bestemtes at begge ydetrapper skal fornyes_ samt en skorsten tages ned. Endvidere blev det bestemt. At vinduer udvendig samt sokkel skal males.

13.januar 1983 ( generalforsamling )
Formanden kunne nu berette, at der var sat termostater på radiatorerne, to nye trapper var lavet, og der var sat forsatsvinduer i salen.

17, maj 1983
Af vedligeholdelse blev bestemt: fernisering af gulvet. reparation af vægge i køkken + kælder nedgang. Leif (Kastbjerg) har repareret ca. 25 stole.

11. september 1984
Bestyrelsesmøde hos Jørgen Fogh. Det blev vedtaget, at Ejnar Jensen (maler) skal male gang og toiletter m.v. for ca. 6000 kr. Han skulle kunne begynde ca. 8. oktober. Køkkenet skal tapetseres af bestyrelsen i samme periode
.
17. januar 1985 (generalforsamling)
Formanden oplyste, at forsamlingshuset havde været udlejet 28 gange, – at omsætningen var 64.000 kr.. Formanden oplyste også om forskellige indkøb bl.a. nyt porcelæn, stole. stålfade m.v.
Desuden var toiletter og gang blevet istandsat og køkkenet tapetseret.

27.juni 1985
Bestyrelsesmøde hos Birgit Nielsen. Det er vedtaget. At der skal foretages hovedrengøring. Købes stof til nye gardiner i den store sal. males radiatorer og tapetseres, gulvene ferniseres.

10. januar 1986 (generalforsamling) Der blev diskuteret om at anskaffe mere porcelæn og håbe på. At salen bliver lejet mere ud. I 1985 17 gange.

18. marts 1986 Bestyrelsesmøde hos Elsebeth Kjeldsen. Vi blev alle enige om at få naturgasanlæg til salen. Leif skulle kontakte Birger Kastbjerg om tilbud.
Sofie kom med forslag om at fylde kælderen op (!!) og evt. sætte skabe op.

19. august 1986.
Bestyrelsesmøde hos Flemming Overby. Vi blev enige om at male vinduer og trappen lørdag den 23. august 1986 om eftermiddagen. Leif (Kastbjerg) vil sætte en Ruko-lås på fordøren.

14. oktober 1986
Bestyrelsesmøde hos Leif Kastbjerg. Vi blev enige om at tage 25 kr. + til erstatte det de slår i stykker af de nye kopper. termokander, fade. Sukker og fløde, teskeer.
Vi har indhentet tilbud på 10 nye vinduer hos Herluf Lund og Peder Karup.
Herluf Lund 2l.760.- kr. + moms
Peder Karup.20.7.25.- kr. + moms
Da Peder Karup var billigst valgte vi at lade ham få arbejdet.

28. oktober 1986
Bestyrelsesmøde hos Elsebeth Kjeldsen i hendes nye hus angående indkøb af gasblus. Det blev vedtaget at købe 2 hotelbrændere og 2 almindelige gasbrændere. Ovnen og grubekedlen skal så stadigvæk køre med flaskegas.

14.januar 1987
Det sidste bestyrelsesmøde i protokollen finder sted hos Elsebeth Kjeldsen. På dagsordenen var spørgsmålet om, hvorvidt vi skulle tage et lån i Sparekassen i stedet for i kreditforeningen, som vi ikke kunne få, fordi vi intet skøde har.

Lad os slutte her. Protokollen er fyldt ud, og der er en herlig beslutning til sidst: Vi er blevet enige om, at det ikke er nødvendigt at låne; hverken i kreditforening eller sparekassen, fordi vi har betalt både vinduer og naturgas!
Med sådanne folk ved roret tror jeg, at der er en fremtid for Mollerup forsamlingshus.
Til sidst vil jeg gerne bringe aftryk af et medlemskort fra Tjele sogns
Foredragsforening 1932 ~ 1933. Når jeg kigger på dette medlemskort, tænker jeg på P. Frandsens anmærkning i protokollen, hvor han efterlyser lødig underholdning, lødige foredrag. Dette medlemskort
er næppe væsensforskellig fra de medlemskort, som fandtes i Ørum og Mollerup. Vær arven tro!